آپارتمان ویلا باغ ویلا باغچه ویلایی
۷۵ متری لاکچری
قیمت: ۱۹۰ نقد + ۸۰ وام + ۴۵ رهن
اندیشه فاز یک
۸۰
۵۵ متری لاکچری برندی
قیمت: ۱۳۶ نفقد +۴۰ رهن + ۱۳۶ نقد
اندیشه فازیک
۵۲
واحد ۸۱و۱۲۰ متری
قیمت: ۷۰ وام + ۶۰ رهن + ۲۶۰ نقد
اندیشه فاز یک
۵۹۸
۴۷ متری لاکچری
قیمت: ۵۲ وام+ ۲۶ رهن+۶۰ نقد
فازیک اندیشه
۶۲
۶۴ متری به قیمت
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۱۳۹ نقد
اندیشه فازیک
۵۳
ویلایی 178 متری
قیمت: 750میلیون
1320
آپارتمان61 متری
قیمت: 183میلیون
1325
آپارتمان 78 متری
قیمت: 366میلیون
1324
۷۸ متری فول
قیمت: ۶۰ وام + ۵۰ رهن + ۱۳۰نقد
فازیک اندیشه
۶۷
۵۳ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۳۳نقد
فازیک اندیشه
۵۸
۵۳ متری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۴۸ نقد
اندیشه فازیک
۱۴۵
۶۰ متر دوخواب
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۵۵ نقد
فازیک اندیشه
۱۹۸
۶۰ متر دوخواب
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۵۵ نقد
فازیک اندیشه
۱۹۸
۱۰۹ طبقه اول رو به نما
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۹۵نقد
اندیشه فازیک
۷۱ لاکچری
۸۱ متری لاکچرب
قیمت:
اندیشه فازیک
۷۸
۶۲ متری
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۷۵نقد
فازیک اندیشه
۵۶
آپارتمان ۹۰ متری در اندیشه
قیمت: ۸۰وام ۶۰رهن۱۳۰ نقد
فاز یک اندیشه
۰۲
آپارتمان ۳۹ ‌متری فاز یک اندیشه
قیمت: ۵۵ وام +۱۵ پیش اجاره(+ ۳۰ نقد
فاز یک اندیشه
۰۱
۶۹ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام+ ۶۰ رهن +۱۲۱ نقد
اندیشه فاز یک
۱۲۰
۷۰ متری کلید نخورده
قیمت: ۷۰ وام + ۴۰ رهن + ۷۵ نقد
اندیشه فازیک
۱۱۰
۷۸ متری لاکچری
قیمت: ۸۰ وام + ۵۰ رهن + ۸۰ نقد
فازیک اندیشه
۲۰۹
۸۸ متری فول امکانات
قیمت: ۸۰وام ۴۰ رهن ۴۶ نقد
اندیشه فاز یک
۲۰۵
۶۶ متری نوساز
قیمت: ۶۰ وام +۴۵ رهن۸۳ نقد
اندیشه فازیک
۲۰۰۱
اپارتمان ۶۳ متری
قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰
فاز یک اندیشه
1011
۴۵ متری به قیمت
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۲۰ نقد
اندیشه فازیک
۲۰۰
آپارتمان 48 متری
قیمت: 58نقد+25رهن+55وام
487
آپارتمان 55 متری
قیمت: 76نقد+30رهن+60وام
486
آپارتمان 71 متری
قیمت: 93نقد+40رهن+60وام
485
46متری فول
قیمت: 12000000
۱
46متری فول
قیمت: 12000000
۱
آپارتمان 70 متری
قیمت: 67نقد+40رهن+60وام
فاز 1 اندیشه
483
آپارتمان 39 متری
قیمت: 64نقد+23رهن+50وام
فاز 1 اندیشه
482
آپارتمان 66 متری
قیمت: 80نقد+40رهن+60وام
فاز 1 اندیشه
481
آپارتمان 44 متری
قیمت: 32نقد+25رهن+50وام
فاز 1 اندیشه
479
آپارتمان43 متری
قیمت: 30نقد+25هن+60وام
فاز 1 اندیشه
479
آپارتمان 52 متری
قیمت: 50نقد+30رهن+60وام
فاز 1 اندیشه
478
آپارتمان 39 متری
قیمت: 53نقد+23رهن+60وام
فاز 1 اندیشه
478
آپارتمان 53 متری
قیمت: 40نقد+35رهن+60وام
فاز 1 اندیشه
477
آپارتمان 77 متری
قیمت: 67نقد+38رهن+60وام
فاز 1 اندیشه
476
آپارتمان 74 متری
قیمت: 86نقد+45رهن+60وام
فاز یک اندیشه
476
آپارتمان 46 متری
قیمت: 38نقد+30رهن+60وام
فاز 1 اندیشه
46
اپارتمان78متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 27نقد+30رهن+60وام
اندیشه
1818
۶۰ متر تک خواب
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰رهن+۱۵ نقد
اندیشه فاز یک
۱۰۳
۷۰ متر نما اجر
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰رهن+ ۵۰نقد
اندیشه فاز یک
۱۰۱
اپارتمان 51متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 86/700/000
اندیشه
1919
اپارتمان47متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 98/700/000
اندیشه
2020
۱۲۵مترشهرک صدف
قیمت: 300نقد+80وام+120رهن
122مترشهرک صدف
قیمت:
شهرک صدف
۶۹ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۳۵ نقد
فازیک اندیشه
۶۸
140مترفول امکانات
قیمت:
فاز۱
۶۳ تک خواب
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۶۷نقد
فازیک اندیشه
۴۸
آپارتمان 63متری فاز1اندیشه
قیمت: 66نقد+40رهن +60وام
اندیشه
1296
آپارتمان 60متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 56نقد+30رهن+60وام
اندیشه
1297
آپارتمان 82متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 45رهن+117نقد +60وام
اندیشه
1298
آپارتمان 82متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 45رهن+117نقد +60وام
اندیشه
1298
اپارتمان 44 متری
قیمت: 50وام+25 رهن+24نقد
فاز1
109299
۴۷متری خوش نقشه
قیمت: ۵۰وام + ۳۰ رهن+۳۰نقد
اندیشه فاز یک
۲۹
۶۵ متر دوخواب
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۳۲نقد
اندیشه فازیک
۲۸
۵۷ متری خوش نقش
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۴۰ نقد
اندیشه فازیک
۲۷
اپارتمان 43 متری
قیمت: 50وا+30رهن+28 نقد
فاز1
109298
آپارتمان 59متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 43نقد +40رهن+60وام
اندیشه
1299
آپارتمان 57متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 27نقد+25رهن+60وام
اندیشه
1300
آپارتمان 46متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 120000000
اندیشه
1301
آپارتمان 43متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 33نقد+25رهن+50وام
اندیشه
1302
56متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 30رهن+27نقد+50وام
اندیشه
1305
اپارتمان 120 متری
قیمت: 100وام+80رهن+110نقد
شهرک صدف
109296
79متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 45رهن+60وام+148نقد
اندیشه
1306
116متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 245000000
اندیشه
1307
81متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 60وام+108نقد+50رهن
اندیشه
1308
اپارتمان 58 متری
قیمت: 60وام+30رهن+55نقد
فاز1
109296
64متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 24نقد+60وام+40رهن
اندیشه
1309
55متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 113000000
اندیشه
1310
73متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 165000000
اندیشه
1311
64متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 120000000
اندیشه
1312
۵۶ متری دوخواب
قیمت: ۶۰ وام + ۲۷ رهن + ۱۰نقد
اندیشه فاز یک
۶۵
اپارتمان 68 متری
قیمت: 40وام+35رهن+71نقد
فاز1
109295
اپارتمان 45 متری
قیمت: 40وام+25رهن+34نقد
فاز1
109295
اپارتمان 66 متری
قیمت: 50وام+35رهن+40نقد
فاز1
109294
۱۵۰ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۳۰ رهن+ ۳۳۵نقد
فازسه اندیشه
۳۷
پیش فروش واحد
قیمت: ۳۲۰ ملیون
اندیشه فاز یک
۶۰
۵۳ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۲۰ نقد
فازیک اندیشه
۴۱
ویلایی شمالی
قیمت: ۷۰ وام + ۱۵۰ رهن + ۳۷۵ نقد
اندیشه فازیک
۴۰
۱۲۵ متری
قیمت: ۷۰ وام +۱۳۰ رهن+ ۲۴۸نقد
فازسه اندیشه
۳۹
۱۲۳ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۳۰ رهن+ ۲۵۹نقد
فازسه اندیشه
۳۸
۱۲۷ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۱۰ رهن+ ۲۳۰ نقد
فازسه اندیشه
۳۷
۱۲۰ و۱۳۰ نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۱۰ رهن+۲۵۰ نقد
فازسه اندیشه
۳۶
۱۲۰ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۱۰ رهن+۲۵۰ نقد
فازسه اندیشه
۳۵
۱۲۰ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام +۱۱۰ رهن+۲۵۰ نقد
فازسه اندیشه
۳۴
۱۴۱ متری نوساز
قیمت: ۷۰ وام+۱۴۰ رهن +۲۳۷نقد
فازسه اندیشه
۳۳
۱۲۵ متری
قیمت: ۷۰ وام +۱۰۰ رهن+۲۱۵ نقد
فازسه اندیشه
۳۱
۳۳۰ متری ۳ تا تک واحد
قیمت: ۷۰ وام + ۳۶۰ رهن + ۷۷۰ نقد
فاز۴ اندیشه
۳۰
اپارتمان 64 متری
قیمت: 50وام+30رهن+40نقد
فاز1
109293
ویلایی 196 متری
قیمت: 850000000
فاز3
109292
۷۶ متری با اسانسور
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۵۸نقد
اندیشه فازیک
۱۶
۵۰ متری با اسانسور وپارکینگ
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۲۰ نقد
اندیشه فازیک
۱۵
۵۰ متری با اسانسور وپارکینگ
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن+۲۰ نقد
اندیشه فازیک
۱۵
۵۰ متری با اسانسور وپارکینگ
قیمت: ۶۰ وام +۳۰ رهن+۳۰ نقد
اندیشه فازیک
۱۳
آپارتمان 52متری
قیمت: 60وام+25رهن+23نقد
اندیشه
426
آپارتمان 50متری
قیمت:
اندیشه
425
آپارتمان 55متری
قیمت:
اندیشه
424
آپارتمان 64متری
قیمت: 30نقد+35رهن+60وام
اندیشه
422
آپارتمان 64متری
قیمت: 120000000
اندیشه
5475
آپارتمان 66متری
قیمت: 60وام + 35رهن + 73نقد
اندیشه
421
آپارتمان 47 متری
قیمت: 31نقد 25رهن 50وام
اندیشه
2077
آپارتمان 50 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز 1 اندیشه
5245
۷۵ متری نوساز
قیمت: ۶۰ وام + ۷۰ رهن + ۸۲نقد
اندیشه فازیک
۱۰
۷۵ متری نوساز
قیمت: ۶۰ وام + ۷۰ رهن + ۸۲نقد
اندیشه فازیک
۱۰
اپارتمان 85 متری
قیمت: 60وام+40رهن+49نقد
فاز1
109290
اپارتمان 57 متری
قیمت: 50وام+35رهن+20نقد
فاز1
109289
اپارتمان 58 متری
قیمت: 50وام+40رهن+44 نقد
فاز1
109288
اپارتمان 127 متری
قیمت: 60وام+100رهن+190نقد
شهرک صدف
109287
اپارتمان 58 متری
قیمت: 50وام+35رهن+31نقد
فاز1
109286
آپارتمان 69 متری
قیمت: 43نقد+30رهن+60وام
فاز یک اندیشه
367
آپارتمان 68 متری
قیمت: 64نقد+35رهن+60وام
فاز یک اندیشه
369
500مترویلایی
قیمت: ۱۲۰۰
اپارتمان 50 متری
قیمت: 30وام+25رهن+35نقد
فاز1
109283
اپارتما 68 متری
قیمت: 30وام+30رهن+63نقد
فاز1
109282
اپارتمان 132متری
قیمت: 330000000
فاز1
109281
آپارتمان 40 متری
قیمت: 10نقد+20رهن+50وام
فاز 1 اندیشه
4040
آپارتمان 47 متری
قیمت: 30نقد+25رهن+43وام
فاز 1 اندیشه
473
اپارتمان 80 متری
قیمت: 40وام+20رهن+55نقد
شهرک مریم
109280
اپارتمان 76 متری
قیمت: 50وام+40رهن+58نقد
شهرک مریم
109279
اپارتمان 76 متری
قیمت: 50وام+40رهن+55نقد
فاز1
109278
اپارتمان 44 متری
قیمت: 50وام+25رهن+22نقد
فاز1
109277
آپارتمان 48 متری
قیمت: 55م وام 26م رهن مستاجر15م نقد
فاز 1 اندیشه
472
آپارتمان 68 متری
قیمت: ۶۰م وام ۳۵م رهن مستاجر ۴۰م نقد
فاز 1 اندیشه
471
اپارتمان 104 متری
قیمت: 60وام+ 50 رهن+ 100 نقد
فاز1
109275
آپارتمان 62 متری
قیمت: 75نقد+36رهن+50وام
فاز یک اندیشه
471
۱۴۰و۸۵متر
قیمت: ۴۲۰م
اپارتمان 81 متری
قیمت: 60وام+30رهن+40نقد
فاز2
109273
اپارتمان 65 متری
قیمت: 70وام+30رهن+25نقد
فاز1
109271
اپارتمان 56 متری
قیمت: 60وام+35رهن+29 نقد
فاز1
109270
اپارتمان 113 متری
قیمت: 100وام+140رهن+160نقد
شهرک مریم
109269
اپارتمان 157 متری
قیمت: 100وام+150رهن+290نقد
شهرک صدف
109268
آپارتمان 58 متری
قیمت: 27نقد+30رهن+60وام
فاز یک اندیشه
470
آپارتمان 46 متری
قیمت: 29نقد+25رهن+50وام
فاز یک اندیشه
469
آپارتمان 61 متری
قیمت: 36نقد+30رهن+60وام
فاز یک اندیشه
468
اپارتمان 73 متری
قیمت: 60وام+40رهن+20نقد
فاز1
109267
نوساز
قیمت: ۶۶۰میلیون تومان
فاز۱
متراژ۱۲۰،۹۰،۸۸
قیمت: 155نقد+۶۰وام+۷۵رهن
فاز۱
اپارتمان 65 متری
قیمت: 50وام+50رهن+30نقد
فاز1
109266
اپارتمان 74 متری
قیمت: 31وام+50رهن+60نقد
فاز1
109265
85 متر
قیمت:
۱۵۳متر
قیمت:
اپارتمان 52 متری
قیمت: 50وام+35 رهن+23 نقد
فاز1
109264
اپارتمان 50 متری
قیمت: 50وام+20رهن+20نقد
شهرک مریم
109263
اپارتمان 47 متری
قیمت: 60وام+30رهن+19نقد
فاز1
109262
اپارتمان 71 متری
قیمت: 40 وام+40 رهن+45 نقد
فاز1
109260
۱۱۰و۸۶متری
قیمت:
فاز۱
اپارتمان 70 متری
قیمت: 20وام+40رهن+100نقد
فاز1
109259
اپارتمان 43 متری
قیمت: 45وام+20رهن+25نقد
فاز1
109258
اپارتمان 58 متری
قیمت: 27رهن+45وام+47نقد
فاز1
109257
۶۹ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن+ ۳۴نقد
اندیشه فازیک
۱۰
۱۱۰ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام+۱۰۰ رهن +۱۵۸نقد
اندیشه فاز یک
۸
آپارتمان66 متری
قیمت: 48 نقد30 رهن وام60
فاز یک اندیشه
467
آپارتمان 45 متری
قیمت: 20 نقد 25 رهن وام50
فاز یک اندیشه
466
آپارتمان 58 متری
قیمت: 28 نقد 35 رهن 60 وام
فاز یک اندیشه
465
اپارتمان 68 متری
قیمت: 70وام + 45رهن + 53نقدی
فاز1
109256
اپارتمان 167 متری
قیمت: 80وام+150رهن+321نقد
فاز1
109255
نوساز فاز۱
قیمت: ۲۸۰۰
اپارتمان 62 متری
قیمت: 50وام+30رهن+35نقد
شهرک مریم
109254
اپارتمان 78 متری
قیمت: 60وام+40رهن+45نقد
شهرک مریم
109253
ویلایی 210 متری
قیمت: 645000000
فاز3
109252
اپارتمان 122 متری
قیمت: 100وام+150رهن+170نقد
شهرک صدف
109251
اپارتمان 45 متری
قیمت: 35وام +19رهن+25 نقد
شهرک مریم
109249
اپارتمان 67 متری
قیمت: 35وام+28رهن+67 نقد
فاز1
109247
78متری اندیشه فاز1
قیمت: 125000000
اپارتمان 90 متری
قیمت: 60وام+55رهن+83نقد
فاز1
109246
آپارتمان 62 متری
قیمت: ۵۰م وام ۲۳م رهن ۱۳ م نقد
467
آپارتمان 62 متری
قیمت: ۶۰م وام ۳۰م رهن ۲۵م نقد
464
اپارتمان 65 متری
قیمت: 60وام+45رهن+32نقد
فاز1
109245
اپارتمان 58 متری
قیمت: 60وام+35رهن+40نقد
فاز1
109244
اپارتمان 110 متری
قیمت: 60 وام+80رهن+168نقد
فاز1
109243
اپارتمان 55 متری
قیمت: 9 وام+30 رهن+82 نقد
فاز1
109242
اپارتمان ۶۵ مترب
قیمت:
فاز یک اندیشه
۳۶۸
اپارتمان ۲۲۰ متری
قیمت:
فاز یک اندیشه
۲۰۰۰
اپارتمان 83 متری
قیمت: 50وام+60رهن+90نقد
فاز3
109239
اپارتما 105 متری
قیمت: 200000000
فاز3
109238
اپارتمان 49 متری
قیمت: 50وام+28رهن+18 نقد
فاز1
109237
اپارتمان 166 متری
قیمت: 60,وام+60رهن+427نقد
شهرک صدف
109236
اپارتمان 67 متری
قیمت: 16وام+40رهن+57نقد
فاز1
109235
اپارتمان 58متری
قیمت: 55وام+28رهن+12نقد
فاز1
109233
اپارتمان 64 متری
قیمت: 40 وام+50 رهن+102نقد
فاز1
106232
اپارتمان 80 متری
قیمت: 50وام+40رهن+58نقد
شهرک مریم
109231
اپارتمان 56 متری
قیمت: 40وام+30رهن+40نقد
فاز1
109230
اپارتمان 107 متری
قیمت: 60وام+60رهن+115 نقد
شهرک مریم
109228
۵۵ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۳۵ رهن + ۲۴ نقد
فازیک اندیشه
۱۱
۸۸ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۷۳ نقد
فازیک اندیشه
۱۰
۸۸ متری خوش نقشه
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۷۳ نقد
اندیشه فاز یک
۱۰
آپارتمان 72 متری
قیمت: ۶۰م وام ۳۵م رهن ۴۰م نقد
فاز یک اندیشه
463
آپارتمان 68 متری
قیمت: 56 نقد 30 رهن 60 وام
فاز یک اندیشه
462
اپارتمان ۴۸ متری
قیمت:
فاز یک اندیشه
۵۶
ویلایی 230 متری
قیمت: 1200000000
109227
آپارتمان 59 متری
قیمت: ۶۰ م وام ۲۵م نقد ۲۵م رهن
فاز یک اندیشه
46
اپارتمان 132 متری
قیمت: 70وام+130رهن+240نقد
شهرک صدف
109226
آپارتمان 68 متری
قیمت: ۶۰م وام ۳۰م رهن ۴۰م نقد
فاز یک اندیشه
461
آپارتمان 51 متری
قیمت: 15نقد+23رهن+55وام
فاز یک اندیشه
461
اپارتمان 92 متری
قیمت: 140000000
فاز3
109221
اپارتمان 43 متری
قیمت: 35وام+20رهن+31نقد
فاز1
109220
57 متری
قیمت: 81000000
اندیشه
3
واحد ۷۰متری لوکس
قیمت: ۴۰۰۰۰۰۰۰
اندیشه
۷
واحد۷۶ متری
قیمت: ۲۵نقد۳۵رهن۶۰وام
اندیشه
۶
واحد۷۱متری
قیمت: ۳۰نقد ۶۰ وام ۳۰ رهن
اندیشه
۵
واحد۷۰متری
قیمت: نقد۵۴وام۷۰
اندیشه
۴
واحد۷۰متری
قیمت: ۳۰نقدی ۶۰ وام
اندیشه
۳
واحد۱۱۷متری لوکس وشیک
قیمت: ۱۶۲
اندیشه
۲
واحد۶۱متری لوکس
قیمت: ۳۷۰۰۰۰۰۰
اندیشه
۱
525متر باغچه
قیمت: 390میلیون
کرج
5
اپارتمان ۶۳ متری اندیشه
قیمت: ۶۰وام+۴۵رهن+۴۰نقد
فازیک
300
آپارتمان 59 متری
قیمت: 26نقد+30رهن+60وام
فاز یک اندیشه
1
125متری صدف
قیمت: 35000000چ
ویلا فروش
قیمت: 3850
شمیران
۱
اپارتمان 55 متری
قیمت: ۲۰رهن+۵۰وام +۵ نقد
فاز1
109219
اپارتمان 141 متری
قیمت: 60وام+120رهن+173نقد
فاز1
109218
آپارتمان 47 متری
قیمت: 37نقد+25رهن+50وام
فاز یک اندیشه
460
اپارتمان ۹۵ متری
قیمت:
فاز یک اندیشه
402
اپارتمان 95 متری
قیمت: 60وام+58رهن+106نقد
فاز1
109216
اپارتمان ۱۴۰ متری
قیمت: ۶۰ وام ۷۰ رهن ۲۳۵ نقد
فاز یک اندیشه
401
اپارتمان 141 متری
قیمت: 40وام+120رهن+277نقد
فاز1
109215
اپارتمان 63 متری
قیمت: 60وام+45رهن+50نقد
فاز1
109214
اپارتمان 88 متری
قیمت: 60وام+45رهن+55نقد
فاز1
109213
آپارتمان 62 متری
قیمت: 56 نقد 30 رهن 60 وام
فاز یک اندیشه
459
اپارتمان 101 متری
قیمت: 60وام+60رهن+122نقد
فاز4
109212
اپارتمان 60 متری
قیمت: 45وام+40رهن+65نقد
فاز1
109212
اپارتمان 47 متری
قیمت: 50وام+27رهن+31نقد
فاز1
109210
آپارتمان 50 متری
قیمت: 25 نقد +55 وام +28 رهن
فاز یک اندیشه
458
آپارتمان 51 متری
قیمت: 22 نقد +60 وام + 35 رهن
فاز یک اندیشه
457
آپارتمان 69 متری
قیمت: 43 نقد +60 وام + 40 رهن
فاز یک اندیشه
456
اپارتمان ۵۷ متری اندیشه
قیمت: ۶۶۰وام+۲۹رهن+۲۵نقد
فازیک
۲۰۰
اپارتمان 75 متری
قیمت: 60وام+40رهن+47نقد
فاز1
109209
اپارتمان 46 متری
قیمت: 50وام+28رهن+32نقد
فاز1
109208
اپارتمان 55 متری
قیمت: 50وام+35رهن+30نقد
فاز 1
109207
87متری
قیمت: 261000000
اپارتمان 47 متری
قیمت: 55وام+28رهن+25نقد
فاز1
109206
آپارتمان 54 متری
قیمت: 47نقد+25رهن+60وام
فاز یک اندیشه
450
آپارتمان 45 متری
قیمت: 39نقد+20رهن+50وام
فاز یک اندیشه
449
آپارتمان 61 متری
قیمت: 20نقد+40رهن+60وام
فاز یک اندیشه
448
آپارتمان 42 متری
قیمت: 33نقد+20رهن+50وام
فاز یک اندیشه
447
اپارتمان 55 متری
قیمت: 10وام+23رهن+66نقد
فاز1
109205
اپارتمان 54 متری
قیمت: 17رهن+13وام+78نقد
فاز1
109204
اپارتمان 130متری
قیمت: 60وام+25رهن+136نقد
فاز4
109203
اپارتمان 88 متری
قیمت: 60رهن+60وام+90نقد
فاز5
109202
اپارتمان 86 متری
قیمت: 60وام+60رهن+65نقد
فاز1
109201
اپارتمان 66 متری
قیمت: 50وام+45رهن+63نقد
اندیشه فاز1
109200
اپارتمان 96 متری
قیمت: 60وام+60رهن+63نقد
فاز5
109198
اپارتمان 100 متری
قیمت: 60وام+130نقد+40رهن
شهرک مریم
109197
اپارتمان 70 متری
قیمت: 60وام+50رهن+64نقد
فاز1
109196
اپارتمان 58 متری
قیمت: 140000000
فاز1
109195
اپارتمان 47 متری
قیمت: 50وام+27رهن+27نقد
فاز1
109194
اپارتمان 140 متری
قیمت: 150رهن+60وام+210نقد
شاهد غربی
109193
اپارتمان 110 متری
قیمت: 60وام+100رهن+150نقد
شاهد غربی
109192
اپارتمان ۷۳ متری اندیشه
قیمت: ۶۰وام +۴۵رهن+۶۳نقد
فازیک
۱۰۹
اپارتمان 70 متری
قیمت: 60وام+50رهن+58نقد
اندیشه فازیک
109189
آپارتمان 70 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30رهن+45 نقد
فاز یک اندیشه
85
آپارتمان 62 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30رهن+44 نقد
فاز یک اندیشه
84
آپارتمان 60 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30رهن+50 نقد
فاز یک اندیشه
83
آپارتمان 60 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30رهن+65 نقد
فاز یک اندیشه
82
آپارتمان 59 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 28رهن+60 نقد
فاز یک اندیشه
81
آپارتمان 58 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 28۰رهن+57 نقد
فاز یک اندیشه
80
آپارتمان 57 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 28۰رهن+52 نقد
فاز یک اندیشه
79
آپارتمان 56 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30۰رهن+51 نقد
فاز یک اندیشه
78
آپارتمان 55 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30۰رهن+۶0 نقد
فاز یک اندیشه
77
آپارتمان 54 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
76
آپارتمان 54 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
76
آپارتمان 53 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
75
آپارتمان 42 متری
قیمت: 50 وام+ 20رهن+8 نقد
فاز یک اندیشه
52
آپارتمان 50 متری
قیمت: 50 وام+ 25رهن+13 نقد
فاز یک اندیشه
53
آپارتمان 47 متری
قیمت: 50 وام+ 25رهن+33 نقد
فاز یک اندیشه
۱۱۸ متری فوق العاده شیک ولاکچری
قیمت: ۷۰ وام + ۱۲۵ رهن ملک + ۱۹۲ نقد
فاز۳ اندیشه (صدف)
۸
۵۲ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۲ رهن + ۲۷نقد
اندیشه فازیک
۶
۵۵ متری خوش نقشه وشیک
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن + ۲۵نقد
اندیشه فازیک
۶
۵۲۲متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۲ رهن + ۲۷نقد
اندیشه فازیک
۵
۴۹ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰ رهن + ۱۸ نقد
اندیشه فازیک
۴
۴۵ متری لاکچری
قیمت: ۶۰ وام + ۲۷ رهن + ۸ نقد
اندیشه فازیک
۳
آپارتمان80متری
قیمت: 6۰ وام+ 50رهن+60 نقد
فاز سه اندیشه
70
آپارتمان140متری
قیمت: 6۰ وام+ 50رهن+80 نقد
فاز سه اندیشه
69
آپارتمان99متری
قیمت: 6۰ وام+ 50رهن+60 نقد
فاز یک اندیشه
68
آپارتمان89متری
قیمت: 6۰ وام+ 35رهن+50 نقد
فاز یک اندیشه
67
آپارتمان79متری
قیمت: 6۰ وام+ 35رهن+40 نقد
فاز یک اندیشه
63
آپارتمان69متری
قیمت: 6۰ وام+ 30رهن+30 نقد
فاز یک اندیشه
62
آپارتمان59متری
قیمت: 6۰ وام+ 17رهن+25 نقد
فاز یک اندیشه
61
آپارتمان49متری
قیمت: 4۰ وام+ 17رهن+30 نقد
فاز یک اندیشه
60
آپارتمان39متری
قیمت: 5۰ وام+ 17رهن+10 نقد
فاز یک اندیشه
58
آپارتمان94 متری
قیمت: 6۰ وام+ 40رهن+68 نقد
فاز یک اندیشه
55
آپارتمان84 متری
قیمت: 6۰ وام+ 40رهن+53 نقد
فاز یک اندیشه
55
آپارتمان54 متری
قیمت: 6۰ وام+ 30رهن+20 نقد
فاز یک اندیشه
54
آپارتمان74 متری
قیمت: 6۰ وام+ 35رهن+60 نقد
فاز یک اندیشه
53
آپارتمان60 متری
قیمت: 6۰ وام+ 3۰رهن+30 نقد
فاز یک اندیشه
52
آپارتمان 48 متری
قیمت: 6۰ وام+ 3۰رهن+30 نقد
فاز یک اندیشه
51
آپارتمان 97 متری
قیمت: 5۰ وام+ ۴۰رهن+150 نقد
فاز یک اندیشه
49
آپارتمان 120 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+120 نقد
فاز یک اندیشه
49
آپارتمان 120 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+120 نقد
فاز یک اندیشه
46
آپارتمان 70 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+50 نقد
فاز یک اندیشه
46
آپارتمان 79 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
46
آپارتمان 39 متری
قیمت: 74نقد
اندیشه فاز 1
45
آپارتمان 112 متری
قیمت: 150نقد
اندیشه فاز 1
44
آپارتمان 112 متری
قیمت: 201نقد
اندیشه فاز 3
43
آپارتمان 102 متری
قیمت: 163نقد
اندیشه فاز 1
43
آپارتمان 102 متری
قیمت: 163نقد
اندیشه فاز 1
43
آپارتمان 57 متری
قیمت: 102نقد
اندیشه فاز 1
42
آپارتمان 85 متری
قیمت: 160نقد
اندیشه فاز 1
41
آپارتمان 85 متری
قیمت: 360نقد
اندیشه فاز 1
40
آپارتمان 77 متری
قیمت: 110نقد
اندیشه فاز 3
39
آپارتمان 77 متری
قیمت: 95 نقد+60وام
اندیشه فاز 1
38
آپارتمان 67 متری
قیمت: 113 نقد
اندیشه فاز 1
37
آپارتمان 41 متری
قیمت: 80نقد
اندیشه فاز 1
36
آپارتمان 40 متری
قیمت: 80نقد + 60 وام
اندیشه فاز 1
35
آپارتمان 80 متری
قیمت: 80نقد + 60 وام
اندیشه فاز 1
34
آپارتمان 80 متری
قیمت: 100نقد + 60 وام
اندیشه فاز 1
33
آپارتمان 90 متری
قیمت:
اندیشه فاز 1
32
آپارتمان 100 متری
قیمت:
اندیشه فاز 1
31
آپارتمان 110 متری
قیمت:
اندیشه فاز 3
30
آپارتمان 86 متری
قیمت:
اندیشه
29
آپارتمان 63 متری
قیمت:
اندیشه
27
آپارتمان 43 متری
قیمت:
اندیشه
27
آپارتمان 71 متری
قیمت:
اندیشه
26
آپارتمان 95 متری
قیمت: 190 میلیون
اندیشه
25
آپارتمان70 متری
قیمت: 118 میلیون
فاز 1 اندیشه
24
آپارتمان70 متری
قیمت: 118 میلیون
فاز 1 اندیشه
24
آپارتمان62 متری
قیمت: 155 میلیون
فاز 1 اندیشه
22
آپارتمان77 متری
قیمت: 155 میلیون
فاز 1 اندیشه
21
آپارتمان50 متری
قیمت: 100 میلیون
فاز 1 اندیشه
19
آپارتمان58 متری
قیمت: 110 میلیون
فاز 1 اندیشه
16
آپارتمان78 متری
قیمت: 180 میلیون
فاز 3 اندیشه
15
آپارتمان95 متری
قیمت: 200 میلیون
فاز 1 اندیشه
15
آپارتمان72 متری
قیمت: 143 میلیون
فاز 1 اندیشه
14
آپارتمان70 متری
قیمت: 123 میلیون
فاز 1 اندیشه
14
آپارتمان44 متری
قیمت: 85 میلیون
فاز 1 اندیشه
13
آپارتمان66 متری
قیمت: 70میلیون
فاز 1 اندیشه
12
آپارتمان66 متری
قیمت: 40 وام+ 25رهن+25 نقد
فاز 1 اندیشه
11
آپارتمان55 متری
قیمت: 40 وام+ 25رهن+25 نقد
فاز 4 اندیشه
11
آپارتمان59 متری
قیمت: 40 وام+ 25رهن+25 نقد
فاز 1 اندیشه
10
آپارتمان 43 متری
قیمت: 40 وام+ 23رهن+9 نقد
فاز 1 اندیشه
9
آپارتمان 88 متری
قیمت: 60 وام+ 33رهن+58 نقد
فاز3اندیشه
8
آپارتمان 64 متری
قیمت: 50 وام+ 35رهن+51 نقد
فاز2 اندیشه
7
آپارتمان 74 متری
قیمت: 50 وام+ 35رهن+20 نقد
فاز1 اندیشه
6
آپارتمان 71 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 45رهن+60 نقد
فاز 3 اندیشه
5
آپارتمان 90 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 400رهن+60 نقد
فاز 2 اندیشه
4
آپارتمان 50 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30رهن+20 نقد
فاز یک اندیشه
3
آپارتمان 88 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+55 نقد
فاز یک اندیشه
1
آپارتمان 67 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
1
آپارتمان55 متری
قیمت: ۶۰م وام ۲۵م رهن ۱۵م نقد
فاز یک اندیشه
455
آپارتمان 69 متری
قیمت: ۶۰م وام ۳۲م رهن ۳۳م نقد
فاز یک اندیشه
454
آپارتمان 75 متری
قیمت: ۶۰م وام ۳۲م رهن ۳۵م نقد
فاز یک اندیشه
453
آپارتمان 43 متری
قیمت: 50نقد+25رهن+15وام
فاز یک اندیشه
453
آپارتمان 67 متری
قیمت: 21نقد+30رهن+50وام
فاز یک اندیشه
452
140متر لاکچری
قیمت: متری3300
اپارتمان ۶۰ متری ۲خواب
قیمت: ۶۰وام مسکن+۳۲رهن+۲۵نقدینگی
فازیک
۱۲۰
آپارتمان 67 متری
قیمت: 19نقد+40رهن+60وام
فاز یک اندیشه
449
آپارتمان 61 متری
قیمت: 19نقد+40رهن+60وام
فاز یک اندیشه
449
آپارتمان 45 متری
قیمت: 5۰ وام+ 25رهن+35نقد
فاز یک اندیشه
448
آپارتمان51 متری
قیمت: ۵۵م وام ۲۳م رهن ۱۵م نقد
فاز یک اندیشه
446
آپارتمان 43 متری
قیمت: 50وام 25رهن 20نقد
فاز یک اندیشه
446
آپارتمان 66 متری
قیمت: 37 نقد +60 وام + 40 رهن
فاز یک اندیشه
445
آپارتمان
قیمت: 124100000
اندیشه فاز یک
129
آپارتمان
قیمت: 163800000
اندیشه فاز یک
128
آپارتمان
قیمت: 260000000
اندیشه فاز یک
127
آپارتمان
قیمت: 260000000
اندیشه فاز یک
126
اپارتمان ۴۷ متری
قیمت: ۵۰ وام ۲۵ رهن ۲۲ نقد
فاز یک اندیشه
آپارتمان37 متری
قیمت: 45 وام+ 25رهن+8 نقد
فاز یک اندیشه
444
آپارتمان51 متری
قیمت: 60 وام+ 35رهن+22 نقد
فاز یک اندیشه
443
آپارتمان 40 متری
قیمت: 50 وام+ 25رهن+9 نقد
فاز یک اندیشه
442
آپارتمان 60 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 28رهن+21 نقد
فاز یک اندیشه
441
آپارتمان
قیمت: 105000000
اندیشه فاز یک
125
آپارتمان
قیمت: 139200000
اندیشه فاز یک
124
آپارتمان ۶۰ متری
قیمت: ۶۰ وام ۳۳ رهن ۵۰ نقد
فاز یک
۱۳۲
آپارتمان ۶۰ متری
قیمت: ۶۰ وام ۳۳ رهن ۵۰ نقد
فاز یک
۱۳۲
اپارتمان ۷۵ متری
قیمت: ۶۰ وام ۵۰ رهن ۷۰ نقد
فاز یک اندیشه
۳۶۲
37متری اندیشه فاز1
قیمت: 23نقد+35وام+22رهن
66متری اندیشه فاز1
قیمت: 59نقد+60وام+37رهن
71متری آسانسوردار
قیمت: 58نقد+60وام+45رهن
اپارتمان 49 متری اندیشه
قیمت: 50وام+25رهن+18نقد
فازیک
110
اپارتمان 61 متری اندیشه
قیمت: 50وام مسکن+35رهن+27نقد
فازیک
109
 . اپارتمان 60 متری اندیشه
قیمت: 50وام مسکن+35رهن+32نقد
فازیک
108
آپارتمان 55 متری
قیمت: 35 وام+ 35رهن+55 نقد
20
ویلایی تریبلکس فوق العاده
قیمت: 1.900.000.000
اندیشه فاز 3
141
اپارتمان ۱۴۶ متری اندیشه
قیمت: ۳۷۸نقد+۶۰وام
فاز یک
۱۰۶
160مترتکواحدی فاز۱
قیمت: ۲۶۳نقد+۱۲۵رهن+۶۰وام
فاز۱
۷۰متری فاز۱ اندیشه
قیمت: ۴۳نقد+۶۰وام+۳۳رهن
فاز۱
۶۰متری فاز۱
قیمت: ۲۱نقد+۶۰وام+۳۰رهن
فاز۱
آپارتمان 74 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
آپارتمان 74 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
 آپارتمان57متری
قیمت: 55وام+30رهن+15نقد
اندیشه فازیک
109188
۱۷۶متری لاکچری
قیمت: ۴۰۴۰۰۰۰۰۰
آپارتمان83متری
قیمت: 60وام+32رهن+40نقد
اندیشه فازیک
109187
آپارتمان51متری
قیمت:
اندیشه فازیک
109186
آپارتمان105متری
قیمت: 60وام+47رهن+150نقد
اندیشه فازیک
109185
اپارتمان ۶۷ متری اندیشه
قیمت: ۶۰وام+۳۵رهن+۲۹نقد
فاز یک
۱۰۵
اپارتمان ۶۷ متری اندیشه
قیمت: ۶۰وام +۴۰رهن+۵۰نقد
فاز یک
۱۰۴
اپارتمان ۶۵ متری اندیشه
قیمت: ۶۰وام+۶۵نقد
فاز یک
۱۰۳
آپارتمان 140 متری
قیمت: 60 وام + 120 رهن+215نقد
فاز یک اندیشه
379
آپارتمان78متری
قیمت: 60وام+44رهن+60نقد
اندیشه فازیک
109184
اپارتمان ۱۰۰ متری شهرک مریم
قیمت: ۶۰وام+۵۰رهن+۱۳۰نقد
شهرک مریم
۱۰۲
آپارتمان122متری
قیمت: 60وام+87رهن+140نقد
اندیشه فازیک
109183
آپارتمان117متری
قیمت: 60وام+100رهن+150نقد
اندیشه فازیک
109182
آچارتمان 51 متری
قیمت: 60 وام+ 22نقد+ 25 رهن
اندیشه
340
آپارتمان 74 متری
قیمت: 60 وام +21 نقد+25 رهن
اندیشه
342
آپارتمان70 متری
قیمت: 60 وام+55 نقد +30 رهن
اندیشه
341
آپارتمان 52 متری
قیمت:
اندیشه
341
آپارتمان 52 متری
قیمت: 60وام+28نقد+27رهن
اندیشه
338
اپارتمان 72 متری پارکینگ اختصاصی طبقه اول
قیمت: 60 وام،40 رهن،43 نقدی
کوچه عارف
16
آپارتمان 83 متری
قیمت: 20 وام+42 نقد+40 رهن
اندیشه
406
آپارتمان65متری
قیمت: 50وام+24رهن+30نقد
اندیشه فازیک
109181
آپارتمان61متری
قیمت: 60وام+20رهن+17نقد
اندیشه فازیک
109180
آپارتمان61 متری
قیمت: 11نقد+60 وام+27رهن
اندیشه
آپارتمان 74 متری
قیمت: 36نقد+60وام+32رهن
اندیشه
1
145متری فاز۱
قیمت: ۲۶۵نقد+۶۰وام+۱۱۰رهن
فاز۱
آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+30رهن+33نقد
اندیشه فازیک
109179
آپارتمان69متری
قیمت: 60وام+25رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109178
آپارتمان63متری
قیمت: 60وام+25رهن+40نقد
اندیشه فازیک
109176
اپارتمان ۸۹ متری اندیشه
قیمت: ۵۰وام مسکن+۲۰۰نقد
فاز یک
۳۹
آپارتمان50متری
قیمت: 40وام+25رهن+30نقد
اندیشه فازیک
109175
آپارتمان84متری
قیمت: 60وام+35رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109174
اپارتمان ۱۶۰ متری اندیشه
قیمت: ۶۰وام+۳۷۰نقد
فاز یک
۱۰۱
اپارتمان ۱۲۵ متری نوساز
قیمت: ۶۰وام+۳۰۰نقد
فازیک
۱۰۰
اپارتمان ۱۲۵ متری نوساز
قیمت: ۶۰وام+۳۰۰نقد
فازیک
۱۰۰
آپارتمان108متری
قیمت: 60وام+60رهن+110نقد
اندیشه فازیک
109172
فروش باغچه
قیمت: 320000000
02
اداری 57 متری
قیمت: 20وام+40رهن+145نقد
اندیشه فازیک
109171
باغ ویلا 1000متری
قیمت:
کرج چهارباغ
اپارتمان ۱۲۵ متری
قیمت: ۶۰ وام ۶۰ رهن ۱۰۰ نقد
فاز یک اندیشه
۳۸۵
آپارتمان 74 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
نوساز اندیشه
قیمت: ۶۰وام+۲۳۴نقد
فازیک
۱۲۲
ویلایی 187متری
قیمت: 440000000
اندیشه فاز2
417
دوواحد اپارتمان 96 متری
قیمت: 60وام169نقد45رهن
اندیشه فازیک
415
تک واحدی ۱۳۰ متری اندیشه
قیمت: ۶۰وام+۳۳۰نقد
اندیشه
۱۲۰
 آپارتمان۷۶متری
قیمت: ۶۰وام+۵۰رهن +۷۳نقد
اندیشه فازیک
109170
 آپارتمان71متری
قیمت: 50وام+35رهن+30نقد
اندیشه فازیک
109169
آپارتمان ۸۰ متری فاز یک اندیشه
قیمت: ۳۵ رهن ۴۰ وام ۷۰ نقد
فاز یک
۴۱۶
آپارتمان58 متری
قیمت: 50 وام+ 30رهن+75نقد
فاز یک اندیشه
1
 آپارتمان45متری
قیمت: 50وام+25رهن+10نقد
اندیشه فازیک
109167
۷۲متری اطلاعات با آسانسور
قیمت: ۶۰ وام+ ۳۵ رهن+ ۳۸ نقد
اندیشه
۱۲۴
 آپارتمان82متری
قیمت: 60وام+65رهن+112نقد
اندیشه فازیک
109165
 آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+40رهن+44نقد
اندیشه فازیک
109164
آپارتمان 70 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 30رهن+40 نقد
فاز یک اندیشه
124
آپارتمان78متری
قیمت: 60وام+38رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109163
76متری فاز۱ شیک
قیمت: ۶۵نقد+۵۰رهن+۶۰وام
فاز۱
۷۰متری شیک فاز۱
قیمت: ۴۳نقد+۶۰وام+۳۷رهن
فاز۱
 آپارتمان59متری
قیمت: 60وام+25رهن+25نقد
اندیشه فازیک
109162
 آپارتمان74متری
قیمت: 60وام+30رهن+25نقد
اندیشه فازیک
109161
 آپارتمان 102متری
قیمت:
اندیشه فازیک
109160
 آپارتمان55متری
قیمت: 50وام+23رهن+23نقد
اندیشه فازیک
109159
 آپارتمان57متری
قیمت: 60وام+27رهن+38نقد
اندیشه فازیک
109158
اپارتمان  ۶۳ متری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰رهن +۳۵نقد
فاز یک اندیشه
۳۵۸
اپارتمان 77 متری اندیشه
قیمت: 60وام+45رهن+65نقد
فاز یک
121
فروش آپارتمان 58 متری
قیمت: 128000000
اندیشه
01
اپارتمان 71متری
قیمت: 111000000
اندیشه فاز یک
414
 آپارتمان55متری
قیمت: 50وام+25رهن+22نقد
اندیشه فازیک
109157
 آپارتمان71متری
قیمت: 60وام+40رهن+32نقد
اندیشه فازیک
109156
 اپارتمان74 متری
قیمت: 60وام+30رهن+40نقد
اندیشه فازیک
109155
آپارتمان 73 متری
قیمت: 35 رهن + 60 وام + 40 نقد
فاز1 اندیشه
354
آپارتمان 71 متری
قیمت: 60 وام + 25 رهن + 35 نقد
فاز1 اندیشه
353
زمین مسکونی 200متری
قیمت: 245000000
اندیشه فازیک
آپارتمان ۷۷ متری
قیمت: ۶۰ وام +۵۰رهن+۴۰نقدی
اندیشه فاز یک
۱۰۱
اپارتمان 73 متری شهرک مریم
قیمت: 50وام+51نقد+30رهن
فازیک
120
آپارتمان85متری
قیمت: 60وام+40رهن+40نقد
اندیشه فازیک
109154
ویلایی 230متری
قیمت: 460م
اندیشه فازیک
109152
 آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+35رهن+38نقد
اندیشه فازیک
109153
 آپارتمان65متری
قیمت: 60وام+35رهن+45نقد
اندیشه فازیک
109151
52متری شیک
قیمت: 60 وام. 30رهن. 11نقد
انویشه فاز یک
۱۱۳
56 متری شیک
قیمت: 60 وام. 30رهن. 22نقد
انویشه فاز یک
112
 آپارتمان56متری
قیمت: 50وام+30رهن+43نقد
اندیشه فازیک
109150
اپارتمان 72متری
قیمت: 60وام65600نقد50رهن
اندیشه فازیک
 آپارتمان52متری
قیمت: 50وام+23رهن+20نقد
اندیشه فازیک
109149
 آپارتمان45متریی
قیمت: 15وام+25رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109148
 آپارتمان60متری
قیمت: 60وام+34رهن+20نقد
اندیشه فازیک
109147
اپارتمان ۶۰ متری
قیمت: ۶۰ وام ۳۰ رهن ۳۲ نقد
فاز یک اندیشه
۳۵۲
اپارتمان 72.73
قیمت:
اندیشه
۳۵۵
اپارتمان 105 متری
قیمت: 60وام60رهن79نقد
اندیشه
411
آپارتمان 82 متری
قیمت: 25 نقد 60 وام 30 رهن
فاز1 اندیشه
412
 آپارتمان56متری
قیمت: 50وام+30رهن+20نقد
اندیشه فازیک
109145
اپارتمان 74متری
قیمت: 18وام81500نقد30رهن
اندیشه
 آپارتمان50متری
قیمت: 50وام+25رهن+10نقد
اندیشه فازیک
109144
اپارتمان 68 متری
قیمت: 50وام 30رهن65 نقد
اندیشه
اپارتمان120متری
قیمت: 60وام 100رهن150نقد
اندیشه
111
پیش فروش اپارتمان 120متری
قیمت: 60وام110رهن194نقد
اندیشه
113
اپارتمان80متری و100متری
قیمت: 115نقد 60وام 50رهن
اندیشه
اپارتمان53متری
قیمت: 60وام 20رهن20نقد
اندیشه
350
اپارتمان 48متری
قیمت: 60وام25رهن29نقد
اندیشه
20
اپارتمان80متری
قیمت: 55نقد60وام35رهن
اندیشه
410
اپارتمان68 متری
قیمت: 60وام 30رهن56ننقد
اندیشه
347
 آپارتمان74 متری
قیمت: 60وام+30رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109143
 آپارتمان63متری
قیمت: 60وام+40رهن+22نقد
اندیشه فازیک
109142
 آپارتمان58متری
قیمت: 15وام+35رهن+78نقد
ا
109141
 آپارتمان101متری
قیمت: 60وام+40رهن+52نقد
اندیشه فازیک
109140
آپارتمان125متری
قیمت: 60وام+70رهن+102نقد
اندیشه فازیک
109139
 آپارتمان48متری
قیمت: 50وام+20رهن+15نقد
اندیشه فازیک
109138
 آپارتمان57متری
قیمت: 36نقد+28وام+16رهن
اندیشه فازیک
109137
 آپارتمان65 متری
قیمت: 60وام+40رهن+37نقد
اندیشه فازیک
109136
 آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+35رهن+31نقد
اندیشه فازیک
109135
 آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+35رهن+38نقد
اندیشه فازیک
109134
 آپارتمان50متری
قیمت: 50وام+30رهن+20نقد
اندیشه فازیک
109133
آپارتمان 75 متری
قیمت: 55نقد+45رهن+60وام
فاز یک اندیشه
 آپارتمان140متری
قیمت: 60وام+100رهن+200نقد
اندیشه فازیک
109132
اپارتمان 75 متری
قیمت: 60وام40رهن67نقد
شهرک مریم
404
 آپارتمان85 متری
قیمت: 53نقد+60وام+40رهن
اندیشه فازیک
109131
اپارتمان81متری
قیمت: 60وام 64نقد40رهن
شهرک مریم
407
 آپارتمان61متری
قیمت: 60وام+25رهن+6نقد
اندیشه فازیک
109130
آپارتمان 135 متری
قیمت: 180نقد+70رهن+60وام
فاز یک اندیشه
78
 آپارتمان45متری
قیمت: 50وام+20رهن+18نقد
اندیشه فازیک
109129
 آپارتمان34 متری
قیمت: 39وام+20م رهن+11نقد
اندیشه فازیک
109128
اپارتمان 81 متری
قیمت: 60وام40رهن 30نقد
اندیشه
408
ویلایی
قیمت: 820000000
اندیشه
405
اپارتمان 51متری
قیمت: 60وام 22نقد25رهن
اندیشه
340
اپارتمان 65متری
قیمت: 60وام16نقد30رهن
شهرک مریم
343
 آپارتمان46متری
قیمت: 55وام+30رهن+22نقد
اندیشه فازیک
109126
اپارتمان74متری
قیمت: 60وام21نقد 25رهن
فاز4
342
اپارتمان70متری
قیمت: 60وام 55نقد30رهن
اندیشه
341
اپارتمان52متری
قیمت: 60وام 28نقد27رهن
اندیشه فااز1
338
آپارتمان63متری
قیمت: 60وام+32رهن+35نقد
اندیشه فازیک
109127
 آپارتمان53متری
قیمت: 55وام+30رهن+31نقد
اندیشه فازیک
109113
 آپارتمان60 متری
قیمت: 50وام+30رهن+10نقد
اندیشه
109112
اپارتمان83متری
قیمت: 60وام 42نقد40رهن
اندیشه فاز2
406
 آپارتمان53متری
قیمت: 60وام+27رهن+19نقد
اندیشه فازیک
109111
 آپارتمان67متری
قیمت: 60وام+40رهن+44نقد
اندیشه فاززیک
109125
 آپارتمان107متری
قیمت: 60وام+40رهن+82نقد
اندیشه فازیک
109123
 آپارتمان100متری
قیمت: 60وام+70رهن+135 نقد
اندیشه فازیک
109122
 آپارتمان62متری
قیمت: 25نقد+33رهن+60وام
اندیشه فازیک
109121
باغ ویلا
قیمت: م560
اندیشه فازیک
109119
 آپارتمان85متری
قیمت: 62وام+40 رهن+93نقد
اندیشه فازیک
106116
آپارتمان ۷۳و۷۶ و۱۴۰متری ۲سال فول امکانات
قیمت: ۷۰نقد+۶۰رهن+۴۵رهن
فاز۱
۳۳
 آپارتمان 100متری
قیمت: 60وام +70 رهن+97نقد
اندیشه فازیک
109115
آپارتمان 34 متری
قیمت: 11نقد+20رهن+40وام
فاز یک اندیشه
414
آپارتمان 66متری
قیمت: 60م وام +35م رهن+26م نقد
اندیشه فاز یک
109109
 آپارتمان۴۴متری
قیمت: ۵۰وام+۲۰نقد+20نقد
فاز۱
109110
۷۵متر اپارتمان
قیمت: ۶۰ وام+۳۵رهن+۴۳نقدی
اندیشه فاز یک
۱۹
آپارتمان 67 متری
قیمت: 60م وام+ 33م رهن م+ 13 م نقد
اندیشه فازیک
109107
آپارتمان101متری
قیمت: 90م نقد+ 60م وام+ 80م رهن
اندیشه فازیک
109106
آپارتمان 75 متری
قیمت: 35م رهن+ 60م وام+ 44م نقد
اندیشه فازیک
109105
آپارتمان 47 متری
قیمت: 10نقد+23رهن+55وام
فاز یک اندیشه
23-1
آپارتمان 75 متری
قیمت: 40 رهن+ 60 وام +43 نقد
اندیشه فازیک
109103
آپارتمان 125 متری
قیمت: 223نقد+100رهن+60وام
فاز یک اندیشه
59
اپارتمان  ۱۲۵ متری
قیمت: ۷۰ وام ۳۰۵ نقد
فاز یک اندیشه
۴۰۲
اپارتمان ۱۰۴ متری
قیمت: ۶۰ وام ۵۰ رهن ۹۳ نقد
فاز یک اندیشه
۴۰۱
آپارتمان 88 متری
قیمت: 92نقد+55رهن+60وام
فاز یک اندیشه
73
آپارتمان 135 متری
قیمت: 200نقد+100رهن+60وام
فاز یک اندیشه
36
آپارتمان 70 متری
قیمت: 25نقد+25رهن+50 وام
فاز یک اندیشه
63
 اپارتمان ۷۰ تا ۹۵ متری
قیمت: متری ۱۳۵۰
فاز یک اندیشه
۴۰۰
آپارتمان 72 متری
قیمت: 50نقد+50رهن+60وام
96
آپارتمان 49 متری
قیمت: 50 وام+ 30نقد +28 رهن
اندیشه فازیک
109101
آپارتمان 110 متری
قیمت: 60وام +100دهن + 132نقد
اندیشه فازیک
109100
آپارتمان 66متر
قیمت: ۶۰ وام ۲۵ رهن ۲۵ نقد
اندیشه فاز یک
333
آپارتمان 57متر
قیمت: ۶۰ وام ۲۲رهن ۱۹نقد
اندیشه فاز یک
۳۳۵,
آپارتمان 76متر
قیمت: ۶۰ وام ۳۰ رهن ۳۷ نقد
اندیشه فاز یک
۳۳۴
ویلایی 310متر
قیمت: 180 میلیون
فاز یک اندیشه
398
آپارتمان 73 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 35رهن+35 نقد
فاز یک اندیشه
413
اپارتمان ۱۲۷ متری
قیمت: ۶۰ وام ۱۰۰ رهن ۱۵۵ نقد
فاز یک اندیشه
۳۹۷
آپارتمان 205 متری
قیمت: 585میلیون
40
آپارتمان
قیمت: 138600000
اندیشه فاز یک
112
ویلایی 1000 متری
قیمت: 2میلیاردو پانصد میلیون
فاز یک اندیشه
109099
ویلایی 1000متری
قیمت: 2میلیاردو پانصد میلیون
فاز یک اندیشه
109109
آپارتمان 70 متری
قیمت: 50نقد+35رهن+40وام
فاز یک اندیشه
آپارتمان50 متری
قیمت: 20نقد+23رهن+50وام
فاز یک اندیشه
آپارتمان 105 متری
قیمت: 85نقد+70رهن+45وام
فاز یک اندیشه
آپارتمان ۴۴متری
قیمت: ۵۰ وام+۲۵ رهن+۲۵نقدی
اندیشه فاز یک
۶
آپارتمان 76 متری
قیمت: 40نقد+40رهن+60وام
آپارتمان98 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+75 نقد
فاز یک اندیشه
آپارتمان 68 متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+50 نقد
فاز یک اندیشه
اپارتمان۱۳۵متری
قیمت: ۶۰وام+۱۰۰ رهن+۲۰۵نقدی
اندیشه فاز یک
۱۲
اپارتمان ۶۲ متری
قیمت: ۶۰ وام ۲۵ رهن ۲۵ نقد
فاز یک اندیشه
330
 آپارتمان ۴۸ متری
قیمت: ۴۵ وام ۲۵رهن ۲۷ نقد
فاز یک اندیشه
۴۱
آپارتمان 48 متری
قیمت: 14نقد+18رهن+50وام
فاز یک اندیشه
13
آپارتمان 65 متری
قیمت: 71نقد+35رهن+60وام
فاز یک اندیشه
12
آپارتمان 62متر
قیمت: ۶۰ وام 30 رهن ۵۰ نقد
اندیشه فاز یک
329
آپارتمان 50متر
قیمت: 50وام...20رهن ...8نقد
اندیشه فاز یک
40
آپارتمان ۶۵ متری
قیمت: ۶۰وام+۳۵رهن+۵۵نقدی
اندیشه فاز یک
۸
آپارتمان 93متر
قیمت: 60وام ...50رهن...58نقد
اندیشه فاز یک
392
آپارتمان ۴۷متری
قیمت: ۵۰وام+۲۵رهن+۳۴نقدی
اندیشه فاز یک
۴
آپارتمان ۵۰ متری
قیمت: ۵۵ وام+۲۵ رهن+۲۰نقدی
اندیشه فاز یک
۱
اپارتمان ۷۵ متری
قیمت:
اندیشه فاز یک
۲
آپارتمان 57متر
قیمت: 60وام ...40رهن ... 36نقد
اندیشه فاز یک
39
آپارتمان 70متری
قیمت: 60 وام. 35رهن. 52نقد
فاز یک اندیشه
323
آپارتمان 64متر
قیمت: 60 وام. 30رهن. 32نقد
فاز یک اندیشه
321
آپارتمان 70 متری
قیمت: 28نقد+28رهن+50وام
فاز یک اندیشه
آپارتمان 78 متری
قیمت: 86نقد+35رهن+60
فاز یک اندیشه
آپارتمان 74 متری
قیمت: 44نقد+35رهن+60وام
فاز یک اندیشه
۶۰ متر طبقه دوم ۴ سال ساخت
قیمت: ۶۰ وام+ ۳۰ رهن+ ۳۲ نقد
فاز یک
۲۷۱
۴۷متری فول امکانات نوساز
قیمت: ۲۵نقد+۳۰رهن+۶۰وام
فاز۱
۲۲
۵۵متری آسانسور
قیمت: ۴۵نقد+۳۰رهن+۶۰وام
فاز۱
۲۱
۸۰متری طبقات اول چهارم با آسانسور
قیمت: ۹۰نقد+۷۰رهن+۶۰وام
فاز۱
۲۰
آپارتمان70 متری
قیمت: 35نقد+25رهن+60
فاز یک اندیشه
28
آپارتمان 46 متری
قیمت: 50 وام+ 2۰رهن+32 نقد
فاز یک اندیشه
51
۹۶متری طبقه اول ودوم
قیمت: ۱۱۹نقد+۸۵رهن+۶۰وان
فاز۱
آپارتمان 38 متری
قیمت: 14نقد+16رهن+40وام
فاز یک اندیشه
۸۴متری
قیمت: ۹۰نقد+۵۵رهن+۶۰وام
فاز۱
آپارتمان 57 متری
قیمت: 60وام+20رهن+23نقدی
115
۵۰متری
قیمت: ۲۵نقد+۵۰وام+۲۵رهن
فاز۱
۱۸
اپارتمان ۷۰ متری
قیمت: ۶۰ وام ۳۰ رهن ۳۵ نقد
فاز یک اندیشه
320
آپارتمان 71متری
قیمت: ۶۰ وام+ 3۰رهن+35 نقد
فاز یک اندیشه
27
آپارتمان 77 متری
قیمت: 55م رهن +50 م وام +95 م نقد
فاز یک اندیشه
20
آپارتمان 45متری
قیمت: 28نقد+23رهن+50وام
اندیشه
23
آپارتمان 48 متری
قیمت: 50وام+28رهن+ ١١نقد
فاز یک اندیشه
26
آپارتمان 43 متری
قیمت: 20نقد+20رهن+50وام
فاز یک اندیشه
20
آپارتمان 55 متری
قیمت: 31نقد+23رهن+50وام
فاز یک اندیشه
۶۸متری
قیمت: ۷۲نقد+۳۷رهن+۲۰وام
فاز۱
۶
آپارتمان 60 متری
قیمت: 25نقد 27رهن + 60 وام
فاز یک اندیشه
آپارتمان 51 متری
قیمت: 31نقد+23رهن+50وام
فاز یک اندیشه
20
آپارتمان 58 متری
قیمت: 13نقد+23رهن+50وام
فاز یک اندیشه
27
آپارتمان100 متری
قیمت: 70نقد+40رهن+60وام
اندیشه
آپارتمان56 متری
قیمت: 25نقد+25رهن+60وام
اندیشه
اپارتمان ۷۷ متری
قیمت: ۶۰ وام ۵۰ رهن ۷۷ نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۹
آپارتمان 46 متری
قیمت: 10000000
فاز یک اندیشه
23
اپارتمان ۸۸ متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
۳۸۶
اپارتمان ۵۶ متری
قیمت: ۵۰ وام+ ۲۱ رهن + ۲۰ نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۷
اپارتمان ۶۰ متری
قیمت: ۵۰ وام+۳۰رهن+۵۰ نقد
فاز یک اندیشه
۳۲
اپارتمان ۴۵ متری
قیمت: ۵۰ وام ۲۵ رهن ۲۲ نقد
فاز یک اندیشه
۳۰
آپارتمان 66 متری
قیمت: 46نقد 30رهن + 50 وام
اندیشه
23
آپارتمان 85 متری
قیمت: 25نقد 30رهن + 60 وام
اندیشه
28
آپارتمان 127 متری
قیمت: 162نقد+110رهن+70وام
اندیشه
92
آپارتمان 62 متری
قیمت: 47نقد+35رهن+60وام
اندیشه
89
آپارتمان 46 متری
قیمت: 14نقد+20رهن+50وام
اندیشه
413
آپارتمان 47 متری
قیمت: 14نقد+20رهن+50وام
اندیشه
412
اپارتمان ۷۰ متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۳۵رهن+۳۴نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۵
آپارتمان 47 متری
قیمت: 10نقد+27رهن+60وام
اندیشه
410
آپارتمان 46 متری
قیمت: 8نقد+27رهن+60وام
اندیشه
409
آپارتمان84 متری
قیمت: 78نقد+40رهن+20
اندیشه
83
اپارتمان ۴۶ متری
قیمت: ۵۰ وام+۲۵ رهن+۳۴ نقد
فاز یک اندیشه
۳۴
اپارتمان ۷۷ متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۴
۸۵متری
قیمت: ۵۰۰۰۰۰۰۰
فاز۱
۴۵
آپارتمان 98 متری
قیمت: 42نقد+45رهن+60
اندیشه
195
اپارتمان ۸۸ متری
قیمت: ۶۰ وام ۴۰ رهن ۶۵ نقد
فاز یک اندیشه
۳۸۶
اپارتمان ۷۱ متری
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۴۶ نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۲
آپارتمان 87 متری
قیمت: 135م + 35 ,وام مهر
اندیشه فاز5
76
اپارتمان ۷۰ متری
قیمت: ۶۰ وام +۳۵رهن +۳۹نقد
فاز یک اندیشه
۲۳۰
۶۵
قیمت: ۶۰وام+ ۳۰رهن+ ۳۴نقد
فاز یک
۱۶۰
57متری
قیمت: 60وام +25رهن+11نقد
27
۷۲ متری اندیشه
قیمت: ۶۰وام+۳۵رهن+۴۱نقد
فاز یک
۱۵۹
آپارتمان
قیمت: 204میلیون
اندیشه فاز یک
106
آپارتمان 100متر
قیمت: 255میلیون
اندیشه
105
آپارتمان 100متر
قیمت: 255میلیون
اندیشه
105
۱۴۵متری
قیمت: 280میلیون
فاز۱
۲۴
آپارتمان 100 متری
قیمت: 220میلیون
فاز۱
۳۰
96 متری
قیمت: ۲۱۱میلیون
فاز۱
۲۸
96 متری دوم وچهارم
قیمت: ۲۱۱میلیون
فاز۱
۲۹
آپارتمان 43
قیمت: 50 وام 27رهن 8نقد
اندیشه
105
آپارتمان 155متری
قیمت: 387500 میلیون
اندیشه
104
آپارتمان 70متری
قیمت: 175000000
اندیشه
103
آپارتمان 100متری
قیمت: 60وام 80رهن 120نقد
اندیشه
102
آپارتمان 55 متری
قیمت: 26 نقد20 رهن 60 وام
اندیشه
405
آپارتمان 51 متری
قیمت: 27 نقد20 رهن 60 وام
اندیشه
404
آپارتمان 40 متری
قیمت: 18 نقد16 رهن 60 وام
اندیشه
403
آپارتمان 67تری
قیمت: 54 نقد 30 رهن 60 وام
اندیشه
402
آپارتمان 47متری
قیمت: 15 نقد 20 رهن 50 وام
اندیشه
401
آپارتمان 127 متری
قیمت: 200نقد120رهن+60وام
اندیشه
93
آپارتمان 124 متری
قیمت: 175نقد110رهن+60وام
اندیشه
94
آپارتمان 56 متری
قیمت: 43نقد+ 30رهن+50وام
اندیشه
82
اپارتمان  ۷۱ متری
قیمت: ۶۰ وام ۴۰ رهن ۶۰ نقد
فاز یک اندیشه
۲۹۶
۵۳متری
قیمت: ۵۰نقد+۲۵رهن+۱۵وام
فاز۱
۹
70متری فاز1
قیمت: ۶۶نقد+۵۰وام+۳۰رهن
فاز۱
۱۰
اپارتمان. 85 متری
قیمت: 60 وان. + 40 رهن. +25نقد
اندیشه
293
اپارتمان  ۶۵ متری
قیمت: ۶۰ وام ۲۵ رهن ۲۸ نقد
فاز یک اندیشه
۲۷۹
آپارتمان 70 متری
قیمت: 110 میلیون
اندیشه فازیک
70
۶۵ متری
قیمت: ۵۰ وام ۳۵ رهن ۴۱ نقد
اندیشه فاز یک
۴۸
آپارتمان 55 متری
قیمت: 50وام 38 نقد 25 رهن
فازیک
23
۸۰ متری شیک
قیمت: 50 وام 50 رهن ۶۸ نقد
انویشه فاز یک
۷۴
۷۱متری فاز1
قیمت: ۵۹نقد+۴۰رهن+۵۰وام
فاز۱
۲۰۰
آپارتمان 67 متری
قیمت: ۶۰وام+۳۵رهن+۲۹نقدی
اندیشه فاز یک
۵۷
آپارتمان 74 متری
قیمت: ۵۰وام+۳۵رهن+۲۶نقدی
اندیشه فاز یک
۱۹
آپارتمان 70 متری
قیمت: ۶۰وام+۳۵رهن+۳۲ نقدی
اندیشه
۲۳
ویلایی ۱۲۰۰ متری
قیمت: ۵۵۰ میلیون
فاز یک اندیشه
۳۸۱
آپارتمان 61 متری
قیمت: 105 میلیون
اندیشه فاز یک
47
آپارتمان 90 متری
قیمت: 210میلیون
اندیشه
71
آپارتمان 74 متری
قیمت: 40نقد+50رهن+50وام
اندیشه
77
آپارتمان ۷۰متری فاز1
قیمت: ۵۵نقد+۲۵رهن+۳۵وام
اندیشه شهرک شاهد
73
۶۲متری فاز1
قیمت: ۴۲نقد+۵۰وام+۲۵رهن
اندیشه شهرک شاهد
۷۳
آپارتمان۵۶
قیمت: ۱۶نقد ۳۰رهن۶۰وام
اندیشه
۲
۶۰ متری طبقه اول ۹ شرقی
قیمت: ۵۰ نقد+ ۳۵رهن+ ۵۰ وام
فاز یک
۵۱
آپارتمان 64متری
قیمت: 35نقد+30رهن+60وام
اندیشه
276
آپارتمان 43 متری
قیمت: 12/5نقد+15رهن+60وام
اندیشه
51
آپارتمان 60 متری
قیمت: 56نقد+35رهن+35وام
اندیشه
52
واحد ۴۷ متری _۴۵
قیمت: 33نقد+ ۲۵رهن+۴۰وام
اندیشه
۴۵
آپارتمان 51 متری
قیمت: ۵۵وام+۲۵رهن+۱۵ نقدی
اندیشه
۵۵
۵۰ متر اپارتمان
قیمت: ۵۰م وام+۱۵ م رهن + ۱۰ م نقد
فاز یک اندیشه
۲۲۴
آپارتمان 50 متری
قیمت: ۴۰وام+۲۵رهن+۱۸نقدی
اندیشه
۱۵
رهن و اجاره ۵۲ متری
قیمت: ۱۳ رهن
اندیشه فاز ۱ خ ۳ غربی ساختمان شماره ۱۰
۸۰
آپارتمان45متری
قیمت: 50وام 20رهن 18 نقد
اندیشه
آپارتمان 48متری
قیمت: ۵۵وام+۲۸رهن+۲۷نقدی
اندیشه
۶۸
اپارتمان  ۷۷ متری
قیمت: ۱۶۹ میلیون
فاز یک اندیشه
۲۵۱
اپارتمان  ۷۰ متری
قیمت: ۱۱۰ میلیون
فاز یک اندیشه
۲۴۱
آپارتمان 85 متری
قیمت: 48نقد+45رهن+60وام
اندیشه
69
آپارتمان 86 متری
قیمت: 80 نقد+وام 60+رهن50
اندیشه
71
اپارتمان  ۶۲ متری
قیمت: ۱۲۵ میلیونز
فاز یک اندیشه
۲۲۹
120 متر اپارتمان
قیمت: ۳۳۶ میلیون
فاز یک اندیشه
۳۷۹
آپارتمان 60 متری
قیمت: 49نقد +40رهن +60وام
اندیشه
232
آپارتمان 72 متری
قیمت: 27نقد+30رهن +60وام
اندیشه
39
آپارتمان 75 متری
قیمت: 45نقد+35رهن +60وام
اندیشه
38
آپارتمان 47 متری
قیمت: ۶۰ وام+۲۰رهن+۲۱نقد
اندیشه
39
آپارتمان 44 متری
قیمت: 8نقد+22رهن+45وام
اندیشه
52
67 متری
قیمت: 11400میلیون چهارصد
فازیک
15
67 متری
قیمت: 11400میلیون چهارصد
فازیک
15
آپارتمان 82متری
قیمت: وام +۴۵رهن+۶۵نقدی
اندیشه
65
اپارتمان ۵۱ متری
قیمت: ۹۰ میلیون
فاز یک اندیشه
۲۲۶
آپارتمان 92متری
قیمت: 117نقد +70رهن +60وام
اندیشه
17
آپارتمان 85متری
قیمت: 115نقد+50رهن +60وام
اندیشه
67
آپارتمان 70 متری
قیمت: 31نقد +32رهن +60 وام
فاز۱
235
اپارتمان ۴۴ متری
قیمت: 68میلیون
فاز یک اندیشه
۲۲
آپارتمان 58 متری
قیمت: 65نقد+30رهن+50وام
اندیشه
278_122
آپارتمان 88 متری
قیمت: 32 نقد+35رهن +60وام
اندیشه
1_117
آپارتمان 51 متری
قیمت: 10نقد+25رهن+55وام
اندیشه
68_125
آپارتمان 85 متری
قیمت: 60وام +50رهن+125نقدی
اندیشه
67_126
آپارتمان 70 متری
قیمت: 10 میلیون نقد 18 میلیون نقد 50 میلیون وام
شهریار
5_114
آپارتمان 70 متری
قیمت: 30نقد+30رهن+60وام
اندیشه
242_120
آپارتمان130 متری
قیمت: 205نقد+80رهن+60 وام
اندیشه
555_125
آپارتمان 47متری
قیمت: 38نقد+35رهن+20ام
اندیشه
24_104
آپارتمان 60 متری
قیمت: 49نقد+40رهن+60وام
اندیشه
232_120
آپارتمان 95 متری
قیمت: 117نقد+70رهن+60وام
اندیشه
17_102
آپارتمان 57 متری
قیمت: 30 نقد + 30 رهن + 60 وام
اندیشه
206_120
آپارتمان 64 متری
قیمت: 52 نقد+35 رهن+60وام
اندیشه
234_121
آپارتمان 65 متری
قیمت: 30نقد+30 رهن+60 وام
اندیشه
22_114
آپارتمان 76 متری
قیمت: 40 نقد+35 رهن+60 وام
اندیشه
21_114
آپارتمان 54 متری
قیمت:
اندیشه
2727_131
1000متر باغچه چهار دیوار
قیمت: 550 میلیون
شهریار وایین
1000_120
آپارتمان 67 متری
قیمت: 30 نقد 35 نقد 60 وام
اندیشه
57_130
آپارتمان 50 متری
قیمت: 32 نقد 28 رهن 50 وام
اندیشه
25_104
آپارتمان 60 متری
قیمت: 25 نقد 30 رهن 60 وام
اندیشه
15_103
آپارتمان 75 متری
قیمت: 18 نقد 30 رهن 50 وام
اندیشه
6_113
آپارتمان 54 متری
قیمت: 20نقد 25 رهن 50 وام
اندیشه
15_131
آپارتمان 55 متری
قیمت: 24 نقد 25 رهن 60 وام
اندیشه
15_132
آپارتمان 47 متری
قیمت: 49 نقد 28 رهن 50 وام
اندیشه
16_102
آپارتمان 58 متری
قیمت: 49 نقد 28 رهن 50 وام
اندیشه
16_102
فروش آپارتمان 50 متری
قیمت: 18 نقد 25 رهن 40 وام
اندیشه
15_131
آپارتمان 62 متری
قیمت: 50 میلیون نقد 30 میلیون رهن 60 میلیون وام
اندیشه
11_113
آپارتمان 60 متری
قیمت: 20 میلیون نقد 30 میلیون رهن 60 میلیون وام
اندیشه
205_120
آپارتمان 45 متری
قیمت: 15 میلیون نقد 25 میلیون رهن 55 میلیون وام
اندیشه
30_113
آپارتمان 80 متری
قیمت: 54 میلیون نقد 40 میلیون رهن 60 میلیون وام
اندیشه
13_114
آپارتمان 90 متری
قیمت: 75میلیون نقد 60 میلیون رهن 60 میلیون وام
اندیشه
31_114
آپارتمان 62 متری
قیمت: 24 میلیون نقد 30 میلیون رهن 60 میلیون رهن
اندیشه
9_114
آپارتمان 62 متری
قیمت: 45 میلیون نقد 30 میلیون رهن 50 میلیون وام
اندیشه
229_120
آپارتمان 50 متری
قیمت: 18میلیون نقد 22 میلیون رهن 55 میلیون وام
اندیشه
224_120
آپارتمان 53 متری
قیمت: 15 میلیون نقد 25 میلیون رهن 55 میلیون وام
اندیشه
24_125
آپارتمان 47 متری
قیمت: 15میلیون نقد 25 میلیون رهن 60 میلیون وام
اندیشه
26_125
آپارتمان 74 متری
قیمت: 31میلیون نقد 35 میلیون رهن 60 میلیون رهن
اندیشه
182_121
آپارتمان 58 متری
قیمت: 30 میلیون نقد 40 میلیون رهن 60 میلیون وام
اندیشه
22_125
آپارتمان 58 متری
قیمت: 30میلیون نقد 40 میلیون نقد 60میلیون نقد
اندیشه
22_125
مسکن 1
قیمت:

آخرین اخبار و مقالات

 

    ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 
  
 

آدرس Google Map

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مسکن پدیده اندیشه و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام و لینک منبع غیر قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.
طراحی و بهینه سازی توسط شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی وب پارسه * Copyright © 2017