ولی قاسم زاده (فروش)

اپارتمان135متری
قیمت: 60وام+100رهن+200نقد
فاز1
109300
اپارتمان 44 متری
قیمت: 50وام+25 رهن+24نقد
فاز1
109299
اپارتمان 43 متری
قیمت: 50وا+30رهن+28 نقد
فاز1
109298
اپارتمان 67 متری
قیمت: 60وام+40رهن+44نقد
فاز1
109297
اپارتمان 120 متری
قیمت: 100وام+80رهن+110نقد
شهرک صدف
109296
اپارتمان 58 متری
قیمت: 60وام+30رهن+55نقد
فاز1
109296
اپارتمان 68 متری
قیمت: 40وام+35رهن+71نقد
فاز1
109295
اپارتمان 45 متری
قیمت: 40وام+25رهن+34نقد
فاز1
109295
اپارتمان 66 متری
قیمت: 50وام+35رهن+40نقد
فاز1
109294
اپارتمان 64 متری
قیمت: 50وام+30رهن+40نقد
فاز1
109293
ویلایی 196 متری
قیمت: 850000000
فاز3
109292
اپارتمان 42متری
قیمت: 50وام+25رهن+30نقد
فاز1
109291
اپارتمان 85 متری
قیمت: 60وام+40رهن+49نقد
فاز1
109290
اپارتمان 57 متری
قیمت: 50وام+35رهن+20نقد
فاز1
109289
اپارتمان 58 متری
قیمت: 50وام+40رهن+44 نقد
فاز1
109288
اپارتمان 127 متری
قیمت: 60وام+100رهن+190نقد
شهرک صدف
109287
اپارتمان 58 متری
قیمت: 50وام+35رهن+31نقد
فاز1
109286
اپارتمان 47 متری
قیمت: 50وام+25رهن+26نقد
فاز1
109285
اپارتمان 33 متری
قیمت: 40وام+23رهن+7نقد
فاز1
109284
اپارتمان 50 متری
قیمت: 30وام+25رهن+35نقد
فاز1
109283
اپارتما 68 متری
قیمت: 30وام+30رهن+63نقد
فاز1
109282
اپارتمان 132متری
قیمت: 330000000
فاز1
109281
اپارتمان 80 متری
قیمت: 40وام+20رهن+55نقد
شهرک مریم
109280
اپارتمان 76 متری
قیمت: 50وام+40رهن+58نقد
شهرک مریم
109279
اپارتمان 76 متری
قیمت: 50وام+40رهن+55نقد
فاز1
109278
اپارتمان 44 متری
قیمت: 50وام+25رهن+22نقد
فاز1
109277
اپارتمان 48 متری
قیمت: 50وام+35رهن+20نقد
فاز1
109276
اپارتمان 104 متری
قیمت: 60وام+ 50 رهن+ 100 نقد
فاز1
109275
اپارتمان 47 متری
قیمت: 60وام+25رهن+16نقد
فاز1
109274
اپارتمان 81 متری
قیمت: 60وام+30رهن+40نقد
فاز2
109273
اپارتمان 52 متری
قیمت: 50وام+35رهن+25نقد
فاز1
109272
اپارتمان 65 متری
قیمت: 70وام+30رهن+25نقد
فاز1
109271
اپارتمان 56 متری
قیمت: 60وام+35رهن+29 نقد
فاز1
109270
اپارتمان 113 متری
قیمت: 100وام+140رهن+160نقد
شهرک مریم
109269
اپارتمان 157 متری
قیمت: 100وام+150رهن+290نقد
شهرک صدف
109268
اپارتمان 73 متری
قیمت: 60وام+40رهن+20نقد
فاز1
109267
اپارتمان 65 متری
قیمت: 50وام+50رهن+30نقد
فاز1
109266
اپارتمان 74 متری
قیمت: 31وام+50رهن+60نقد
فاز1
109265
اپارتمان 52 متری
قیمت: 50وام+35 رهن+23 نقد
فاز1
109264
اپارتمان 50 متری
قیمت: 50وام+20رهن+20نقد
شهرک مریم
109263
اپارتمان 47 متری
قیمت: 60وام+30رهن+19نقد
فاز1
109262
اپارتمان 45 متری
قیمت: 60وام+26رهن+9نقد
فاز1
109261
اپارتمان 71 متری
قیمت: 40 وام+40 رهن+45 نقد
فاز1
109260
اپارتمان 70 متری
قیمت: 20وام+40رهن+100نقد
فاز1
109259
اپارتمان 43 متری
قیمت: 45وام+20رهن+25نقد
فاز1
109258
اپارتمان 58 متری
قیمت: 27رهن+45وام+47نقد
فاز1
109257
اپارتمان 68 متری
قیمت: 70وام + 45رهن + 53نقدی
فاز1
109256
اپارتمان 167 متری
قیمت: 80وام+150رهن+321نقد
فاز1
109255
اپارتمان 62 متری
قیمت: 50وام+30رهن+35نقد
شهرک مریم
109254
اپارتمان 78 متری
قیمت: 60وام+40رهن+45نقد
شهرک مریم
109253
ویلایی 210 متری
قیمت: 645000000
فاز3
109252
اپارتمان 122 متری
قیمت: 100وام+150رهن+170نقد
شهرک صدف
109251
اپارتمان 45 متری
قیمت: 35وام +19رهن+25 نقد
شهرک مریم
109249
اپارتمان 67 متری
قیمت: 35وام+28رهن+67 نقد
فاز1
109247
اپارتمان 90 متری
قیمت: 60وام+55رهن+83نقد
فاز1
109246
اپارتمان 65 متری
قیمت: 60وام+45رهن+32نقد
فاز1
109245
اپارتمان 58 متری
قیمت: 60وام+35رهن+40نقد
فاز1
109244
اپارتمان 110 متری
قیمت: 60 وام+80رهن+168نقد
فاز1
109243
اپارتمان 55 متری
قیمت: 9 وام+30 رهن+82 نقد
فاز1
109242
اپارتمان 78 متری
قیمت: 50وام+40رهن+60نقد
شهرک مریم
109241
اپارتمان 83 متری
قیمت: 50وام+60رهن+90نقد
فاز3
109239
اپارتما 105 متری
قیمت: 200000000
فاز3
109238
اپارتمان 49 متری
قیمت: 50وام+28رهن+18 نقد
فاز1
109237
اپارتمان 166 متری
قیمت: 60,وام+60رهن+427نقد
شهرک صدف
109236
اپارتمان 67 متری
قیمت: 16وام+40رهن+57نقد
فاز1
109235
اپارتمان 88 متری
قیمت: 50وام+40رهن+30نقد
شهرک مریم
109234
اپارتمان 58متری
قیمت: 55وام+28رهن+12نقد
فاز1
109233
اپارتمان 64 متری
قیمت: 40 وام+50 رهن+102نقد
فاز1
106232
اپارتمان 80 متری
قیمت: 50وام+40رهن+58نقد
شهرک مریم
109231
اپارتمان 56 متری
قیمت: 40وام+30رهن+40نقد
فاز1
109230
اپارتمان55 متری
قیمت: 50وام+40رهن+55نقد
فاز1
109229
اپارتمان 107 متری
قیمت: 60وام+60رهن+115 نقد
شهرک مریم
109228
ویلایی 230 متری
قیمت: 1200000000
109227
اپارتمان 132 متری
قیمت: 70وام+130رهن+240نقد
شهرک صدف
109226
اپارتمان 124 متری
قیمت: 70وام+120رهن+210نقد
شهرک صدف
109225
اپارتمان 126 متری
قیمت: 70وام+100رهن+170نقد
شهرک صدف
109224
اپارتمان 100 متری
قیمت: 60وام+60رهن+120نقد
شهرک مریم
109223
اپارتمان 62 متری
قیمت: 8وام+40رهن+83نقد
شهرک صدف
109222
اپارتمان 92 متری
قیمت: 140000000
فاز3
109221
اپارتمان 43 متری
قیمت: 35وام+20رهن+31نقد
فاز1
109220
اپارتمان 55 متری
قیمت: ۲۰رهن+۵۰وام +۵ نقد
فاز1
109219
اپارتمان 141 متری
قیمت: 60وام+120رهن+173نقد
فاز1
109218
اپارتمان 50 متری
قیمت: 50وام+25رهن+38نقد
شهرک مریم
109217
اپارتمان 95 متری
قیمت: 60وام+58رهن+106نقد
فاز1
109216
اپارتمان 141 متری
قیمت: 40وام+120رهن+277نقد
فاز1
109215
اپارتمان 63 متری
قیمت: 60وام+45رهن+50نقد
فاز1
109214
اپارتمان 88 متری
قیمت: 60وام+45رهن+55نقد
فاز1
109213
اپارتمان 101 متری
قیمت: 60وام+60رهن+122نقد
فاز4
109212
اپارتمان 60 متری
قیمت: 45وام+40رهن+65نقد
فاز1
109212
مغازه 20 متری
قیمت:
شهرک مریم
109211
اپارتمان 47 متری
قیمت: 50وام+27رهن+31نقد
فاز1
109210
اپارتمان 75 متری
قیمت: 60وام+40رهن+47نقد
فاز1
109209
اپارتمان 46 متری
قیمت: 50وام+28رهن+32نقد
فاز1
109208
اپارتمان 55 متری
قیمت: 50وام+35رهن+30نقد
فاز 1
109207
اپارتمان 47 متری
قیمت: 55وام+28رهن+25نقد
فاز1
109206
اپارتمان 55 متری
قیمت: 10وام+23رهن+66نقد
فاز1
109205
اپارتمان 54 متری
قیمت: 17رهن+13وام+78نقد
فاز1
109204
اپارتمان 130متری
قیمت: 60وام+25رهن+136نقد
فاز4
109203
اپارتمان 88 متری
قیمت: 60رهن+60وام+90نقد
فاز5
109202
اپارتمان 86 متری
قیمت: 60وام+60رهن+65نقد
فاز1
109201
اپارتمان 66 متری
قیمت: 50وام+45رهن+63نقد
اندیشه فاز1
109200
اپارتمان  60 متری
قیمت: 60وام+30رهن+20نقد
اندیشه فاز1
109199
اپارتمان 96 متری
قیمت: 60وام+60رهن+63نقد
فاز5
109198
اپارتمان 100 متری
قیمت: 60وام+130نقد+40رهن
شهرک مریم
109197
اپارتمان 70 متری
قیمت: 60وام+50رهن+64نقد
فاز1
109196
اپارتمان 58 متری
قیمت: 140000000
فاز1
109195
اپارتمان 47 متری
قیمت: 50وام+27رهن+27نقد
فاز1
109194
اپارتمان 140 متری
قیمت: 150رهن+60وام+210نقد
شاهد غربی
109193
اپارتمان 110 متری
قیمت: 60وام+100رهن+150نقد
شاهد غربی
109192
اپارتمان 62 متری
قیمت: 60وام+35رهن+20نقد
اندیشه فازیک
109191
اپارتمان 51 متری
قیمت: 40وام+20رهن|+6 نقد
مارلیک
109190
اپارتمان 70 متری
قیمت: 60وام+50رهن+58نقد
اندیشه فازیک
109189
 آپارتمان57متری
قیمت: 55وام+30رهن+15نقد
اندیشه فازیک
109188
آپارتمان83متری
قیمت: 60وام+32رهن+40نقد
اندیشه فازیک
109187
آپارتمان51متری
قیمت:
اندیشه فازیک
109186
آپارتمان105متری
قیمت: 60وام+47رهن+150نقد
اندیشه فازیک
109185
آپارتمان78متری
قیمت: 60وام+44رهن+60نقد
اندیشه فازیک
109184
آپارتمان122متری
قیمت: 60وام+87رهن+140نقد
اندیشه فازیک
109183
آپارتمان117متری
قیمت: 60وام+100رهن+150نقد
اندیشه فازیک
109182
آپارتمان65متری
قیمت: 50وام+24رهن+30نقد
اندیشه فازیک
109181
آپارتمان61متری
قیمت: 60وام+20رهن+17نقد
اندیشه فازیک
109180
آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+30رهن+33نقد
اندیشه فازیک
109179
آپارتمان69متری
قیمت: 60وام+25رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109178
زمین 220 متری
قیمت: 80م
اندیشه فازیک
109177
آپارتمان63متری
قیمت: 60وام+25رهن+40نقد
اندیشه فازیک
109176
آپارتمان50متری
قیمت: 40وام+25رهن+30نقد
اندیشه فازیک
109175
آپارتمان84متری
قیمت: 60وام+35رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109174
آپارتمان108متری
قیمت: 60وام+60رهن+110نقد
اندیشه فازیک
109172
اداری 57 متری
قیمت: 20وام+40رهن+145نقد
اندیشه فازیک
109171
 آپارتمان۷۶متری
قیمت: ۶۰وام+۵۰رهن +۷۳نقد
اندیشه فازیک
109170
 آپارتمان71متری
قیمت: 50وام+35رهن+30نقد
اندیشه فازیک
109169
 آپارتمان45متری
قیمت: 50وام+25رهن+10نقد
اندیشه فازیک
109167
 آپارتمان82متری
قیمت: 60وام+65رهن+112نقد
اندیشه فازیک
109165
 آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+40رهن+44نقد
اندیشه فازیک
109164
آپارتمان78متری
قیمت: 60وام+38رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109163
 آپارتمان59متری
قیمت: 60وام+25رهن+25نقد
اندیشه فازیک
109162
 آپارتمان74متری
قیمت: 60وام+30رهن+25نقد
اندیشه فازیک
109161
 آپارتمان 102متری
قیمت:
اندیشه فازیک
109160
 آپارتمان55متری
قیمت: 50وام+23رهن+23نقد
اندیشه فازیک
109159
 آپارتمان57متری
قیمت: 60وام+27رهن+38نقد
اندیشه فازیک
109158
 آپارتمان55متری
قیمت: 50وام+25رهن+22نقد
اندیشه فازیک
109157
 آپارتمان71متری
قیمت: 60وام+40رهن+32نقد
اندیشه فازیک
109156
 اپارتمان74 متری
قیمت: 60وام+30رهن+40نقد
اندیشه فازیک
109155
آپارتمان85متری
قیمت: 60وام+40رهن+40نقد
اندیشه فازیک
109154
ویلایی 230متری
قیمت: 460م
اندیشه فازیک
109152
 آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+35رهن+38نقد
اندیشه فازیک
109153
 آپارتمان65متری
قیمت: 60وام+35رهن+45نقد
اندیشه فازیک
109151
 آپارتمان56متری
قیمت: 50وام+30رهن+43نقد
اندیشه فازیک
109150
 آپارتمان52متری
قیمت: 50وام+23رهن+20نقد
اندیشه فازیک
109149
 آپارتمان45متریی
قیمت: 15وام+25رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109148
  آپارتمان60متری
قیمت: 60وام+34رهن+20نقد
اندیشه فازیک
109147
زمین تجاری
قیمت: 1500000000
اندیشه فاز یک
109146
 آپارتمان56متری
قیمت: 50وام+30رهن+20نقد
اندیشه فازیک
109145
 آپارتمان50متری
قیمت: 50وام+25رهن+10نقد
اندیشه فازیک
109144
 آپارتمان74 متری
قیمت: 60وام+30رهن+50نقد
اندیشه فازیک
109143
 آپارتمان63متری
قیمت: 60وام+40رهن+22نقد
اندیشه فازیک
109142
 آپارتمان58متری
قیمت: 15وام+35رهن+78نقد
ا
109141
 آپارتمان101متری
قیمت: 60وام+40رهن+52نقد
اندیشه فازیک
109140
آپارتمان125متری
قیمت: 60وام+70رهن+102نقد
اندیشه فازیک
109139
 آپارتمان48متری
قیمت: 50وام+20رهن+15نقد
اندیشه فازیک
109138
 آپارتمان57متری
قیمت: 36نقد+28وام+16رهن
اندیشه فازیک
109137
 آپارتمان65 متری
قیمت: 60وام+40رهن+37نقد
اندیشه فازیک
109136
 آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+35رهن+31نقد
اندیشه فازیک
109135
 آپارتمان70متری
قیمت: 60وام+35رهن+38نقد
اندیشه فازیک
109134
 آپارتمان50متری
قیمت: 50وام+30رهن+20نقد
اندیشه فازیک
109133
 آپارتمان140متری
قیمت: 60وام+100رهن+200نقد
اندیشه فازیک
109132
 آپارتمان85 متری
قیمت: 53نقد+60وام+40رهن
اندیشه فازیک
109131
 آپارتمان61متری
قیمت: 60وام+25رهن+6نقد
اندیشه فازیک
109130
 آپارتمان45متری
قیمت: 50وام+20رهن+18نقد
اندیشه فازیک
109129
 آپارتمان34 متری
قیمت: 39وام+20م رهن+11نقد
اندیشه فازیک
109128
 آپارتمان46متری
قیمت: 55وام+30رهن+22نقد
اندیشه فازیک
109126
آپارتمان63متری
قیمت: 60وام+32رهن+35نقد
اندیشه فازیک
109127
 آپارتمان53متری
قیمت: 55وام+30رهن+31نقد
اندیشه فازیک
109113
 آپارتمان60 متری
قیمت: 50وام+30رهن+10نقد
اندیشه
109112
 آپارتمان53متری
قیمت: 60وام+27رهن+19نقد
اندیشه فازیک
109111
 آپارتمان67متری
قیمت: 60وام+40رهن+44نقد
اندیشه فاززیک
109125
ویلایی230متری
قیمت: م690
اندیشه فازیک
109124
 آپارتمان107متری
قیمت: 60وام+40رهن+82نقد
اندیشه فازیک
109123
 آپارتمان100متری
قیمت: 60وام+70رهن+135 نقد
اندیشه فازیک
109122
 آپارتمان62متری
قیمت: 25نقد+33رهن+60وام
اندیشه فازیک
109121
ویلایی 250 متری
قیمت: 80وام+150رهن+490نقد
اندیشه فازیک
109120
باغ ویلا
قیمت: م560
اندیشه فازیک
109119
زمین رامسر
قیمت: 66م
اندیشه فازیک
109118
کارخانه پنجره  عایق
قیمت: 1300000000
اندیشه فازیک
109117
 آپارتمان85متری
قیمت: 62وام+40 رهن+93نقد
اندیشه فازیک
106116
 آپارتمان 100متری
قیمت: 60وام +70 رهن+97نقد
اندیشه فازیک
109115
 آپارتمان60 متری
قیمت: 60 وام+ 30 رهن+ 24 نقد
اندیشه فاز یک
109114
آپارتمان 66متری
قیمت: 60م وام +35م رهن+26م نقد
اندیشه فاز یک
109109
 آپارتمان۴۴متری
قیمت: ۵۰وام+۲۰نقد+20نقد
فاز۱
109110
آپارتمان 67 متری
قیمت: 60م وام+ 33م رهن م+ 13 م نقد
اندیشه فازیک
109107
آپارتمان101متری
قیمت: 90م نقد+ 60م وام+ 80م رهن
اندیشه فازیک
109106
آپارتمان 75 متری
قیمت: 35م رهن+ 60م وام+ 44م نقد
اندیشه فازیک
109105
آپارتمان 77  متری
قیمت: 40رهن +60 وام + 40م نقد
اندیشه فازیک
109104
آپارتمان 75 متری
قیمت: 40 رهن+ 60 وام +43 نقد
اندیشه فازیک
109103
آپارتمان 49 متری
قیمت: 50 وام+ 30نقد +28 رهن
اندیشه فازیک
109101
آپارتمان 110 متری
قیمت: 60وام +100دهن + 132نقد
اندیشه فازیک
109100
ویلایی 1000 متری
قیمت: 2میلیاردو پانصد میلیون
فاز یک اندیشه
109099
ویلایی 1000متری
قیمت: 2میلیاردو پانصد میلیون
فاز یک اندیشه
109109

آخرین اخبار و مقالات

 

    ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 
  
 

آدرس Google Map

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مسکن پدیده اندیشه و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام و لینک منبع غیر قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.
طراحی و بهینه سازی توسط شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی وب پارسه * Copyright © 2017