سامان محمودی (فروش)

اپارتمان ۶۳ متری
قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰
فاز یک اندیشه
1011
اپارتمان 52متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 91000000
اندیشه
1717
اپارتمان78متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 27نقد+30رهن+60وام
اندیشه
1818
اپارتمان 51متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 86/700/000
اندیشه
1919
اپارتمان47متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 98/700/000
اندیشه
2020
آپارتمان 63متری فاز1اندیشه
قیمت: 66نقد+40رهن +60وام
اندیشه
1296
آپارتمان 60متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 56نقد+30رهن+60وام
اندیشه
1297
آپارتمان 82متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 45رهن+117نقد +60وام
اندیشه
1298
آپارتمان 82متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 45رهن+117نقد +60وام
اندیشه
1298
آپارتمان 59متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 43نقد +40رهن+60وام
اندیشه
1299
آپارتمان 57متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 27نقد+25رهن+60وام
اندیشه
1300
آپارتمان 46متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 120000000
اندیشه
1301
آپارتمان 43متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 33نقد+25رهن+50وام
اندیشه
1302
48متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 17نقد+25رهن+60وام
اندیشه
1304
56متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 30رهن+27نقد+50وام
اندیشه
1305
79متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 45رهن+60وام+148نقد
اندیشه
1306
116متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 245000000
اندیشه
1307
81متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 60وام+108نقد+50رهن
اندیشه
1308
64متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 24نقد+60وام+40رهن
اندیشه
1309
55متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 113000000
اندیشه
1310
73متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 165000000
اندیشه
1311
64متری فاز 1 اندیشه
قیمت: 120000000
اندیشه
1312
آپارتمان 52متری
قیمت: 60وام+25رهن+23نقد
اندیشه
426
آپارتمان 50متری
قیمت:
اندیشه
425
آپارتمان 55متری
قیمت:
اندیشه
424
آپارتمان 64متری
قیمت: 30نقد+35رهن+60وام
اندیشه
422
آپارتمان 64متری
قیمت: 120000000
اندیشه
5475
آپارتمان 66متری
قیمت: 60وام + 35رهن + 73نقد
اندیشه
421
آپارتمان 47 متری
قیمت: 31نقد 25رهن 50وام
اندیشه
2077
آپارتمان 69 متری
قیمت: 43نقد+30رهن+60وام
فاز یک اندیشه
367
آپارتمان 68 متری
قیمت: 64نقد+35رهن+60وام
فاز یک اندیشه
369
آپارتمان 40 متری
قیمت: 10نقد+20رهن+50وام
فاز 1 اندیشه
4040
اپارتمان ۶۵ مترب
قیمت:
فاز یک اندیشه
۳۶۸
اپارتمان ۲۲۰ متری
قیمت:
فاز یک اندیشه
۲۰۰۰
اپارتمان ۴۸ متری
قیمت:
فاز یک اندیشه
۵۶
اپارتمان ۹۵ متری
قیمت:
فاز یک اندیشه
402
اپارتمان ۱۴۰ متری
قیمت: ۶۰ وام ۷۰ رهن ۲۳۵ نقد
فاز یک اندیشه
401
آپارتمان 42 متری
قیمت: 50 وام+ 20رهن+8 نقد
فاز یک اندیشه
52
آپارتمان 50 متری
قیمت: 50 وام+ 25رهن+13 نقد
فاز یک اندیشه
53
آپارتمان 47 متری
قیمت: 50 وام+ 25رهن+33 نقد
فاز یک اندیشه
900متر زمین ویلایی
قیمت: 1ملیاردو 800
فاز یک اندیشه
1013
آپارتمان 66 متری
قیمت: ۶۰ وام+ 3۰رهن+25 نقد
فاز یک اندیشه
365
اپارتمان ۴۷ متری
قیمت: ۵۰ وام ۲۵ رهن ۲۲ نقد
فاز یک اندیشه
اپارتمان ۷۵ متری
قیمت: ۶۰ وام ۵۰ رهن ۷۰ نقد
فاز یک اندیشه
۳۶۲
آچارتمان 51 متری
قیمت: 60 وام+ 22نقد+ 25 رهن
اندیشه
340
آپارتمان 74 متری
قیمت: 60 وام +21 نقد+25 رهن
اندیشه
342
آپارتمان70 متری
قیمت: 60 وام+55 نقد +30 رهن
اندیشه
341
آپارتمان 52 متری
قیمت:
اندیشه
341
آپارتمان 52 متری
قیمت: 60وام+28نقد+27رهن
اندیشه
338
آپارتمان 83 متری
قیمت: 20 وام+42 نقد+40 رهن
اندیشه
406
اپارتمان ۱۲۵ متری
قیمت: ۶۰ وام ۶۰ رهن ۱۰۰ نقد
فاز یک اندیشه
۳۸۵
اپارتمان  ۶۳ متری
قیمت: ۶۰ وام + ۳۰رهن +۳۵نقد
فاز یک اندیشه
۳۵۸
اپارتمان ۶۰ متری
قیمت: ۶۰ وام ۳۰ رهن ۳۲ نقد
فاز یک اندیشه
۳۵۲
اپارتمان 72.73
قیمت:
اندیشه
۳۵۵
اپارتمان53متری
قیمت: 60وام 20رهن20نقد
اندیشه
350
اپارتمان 48متری
قیمت: 60وام25رهن29نقد
اندیشه
20
اپارتمان68 متری
قیمت: 60وام 30رهن56ننقد
اندیشه
347
اپارتمان 75 متری
قیمت: 60وام40رهن67نقد
شهرک مریم
404
اپارتمان  ۱۲۵ متری
قیمت: ۷۰ وام ۳۰۵ نقد
فاز یک اندیشه
۴۰۲
اپارتمان ۱۰۴ متری
قیمت: ۶۰ وام ۵۰ رهن ۹۳ نقد
فاز یک اندیشه
۴۰۱
 اپارتمان ۷۰ تا ۹۵ متری
قیمت: متری ۱۳۵۰
فاز یک اندیشه
۴۰۰
آپارتمان 66متر
قیمت: ۶۰ وام ۲۵ رهن ۲۵ نقد
اندیشه فاز یک
333
آپارتمان 57متر
قیمت: ۶۰ وام ۲۲رهن ۱۹نقد
اندیشه فاز یک
۳۳۵,
آپارتمان 76متر
قیمت: ۶۰ وام ۳۰ رهن ۳۷ نقد
اندیشه فاز یک
۳۳۴
ویلایی 310متر
قیمت: 180 میلیون
فاز یک اندیشه
398
اپارتمان ۱۲۷ متری
قیمت: ۶۰ وام ۱۰۰ رهن ۱۵۵ نقد
فاز یک اندیشه
۳۹۷
اپارتمان ۶۲ متری
قیمت: ۶۰ وام ۲۵ رهن ۲۵ نقد
فاز یک اندیشه
330
 آپارتمان ۴۸ متری
قیمت: ۴۵ وام ۲۵رهن ۲۷ نقد
فاز یک اندیشه
۴۱
آپارتمان 62متر
قیمت: ۶۰ وام 30 رهن ۵۰ نقد
اندیشه فاز یک
329
آپارتمان 50متر
قیمت: 50وام...20رهن ...8نقد
اندیشه فاز یک
40
آپارتمان 93متر
قیمت: 60وام ...50رهن...58نقد
اندیشه فاز یک
392
آپارتمان 57متر
قیمت: 60وام ...40رهن ... 36نقد
اندیشه فاز یک
39
آپارتمان 70متری
قیمت: 60 وام. 35رهن. 52نقد
فاز یک اندیشه
323
آپارتمان 64متر
قیمت: 60 وام. 30رهن. 32نقد
فاز یک اندیشه
321
اپارتمان ۷۰ متری
قیمت: ۶۰ وام ۳۰ رهن ۳۵ نقد
فاز یک اندیشه
320
اپارتمان ۷۷ متری
قیمت: ۶۰ وام ۵۰ رهن ۷۷ نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۹
اپارتمان ۸۸ متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
۳۸۶
اپارتمان ۵۶ متری
قیمت: ۵۰ وام+ ۲۱ رهن + ۲۰ نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۷
اپارتمان ۶۰ متری
قیمت: ۵۰ وام+۳۰رهن+۵۰ نقد
فاز یک اندیشه
۳۲
اپارتمان ۴۵ متری
قیمت: ۵۰ وام ۲۵ رهن ۲۲ نقد
فاز یک اندیشه
۳۰
اپارتمان ۷۰ متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۳۵رهن+۳۴نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۵
اپارتمان ۴۶ متری
قیمت: ۵۰ وام+۲۵ رهن+۳۴ نقد
فاز یک اندیشه
۳۴
اپارتمان ۷۷ متری
قیمت: ۶۰ وام+ ۴۰رهن+۶۸ نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۴
اپارتمان ۸۸ متری
قیمت: ۶۰ وام ۴۰ رهن ۶۵ نقد
فاز یک اندیشه
۳۸۶
اپارتمان ۷۱ متری
قیمت: ۶۰ وام + ۴۰ رهن + ۴۶ نقد
فاز یک اندیشه
۳۱۲
اپارتمان ۷۰ متری
قیمت: ۶۰ وام +۳۵رهن +۳۹نقد
فاز یک اندیشه
۲۳۰
اپارتمان  ۷۱ متری
قیمت: ۶۰ وام ۴۰ رهن ۶۰ نقد
فاز یک اندیشه
۲۹۶
اپارتمان. 85 متری
قیمت: 60 وان. + 40 رهن. +25نقد
اندیشه
293
اپارتمان  ۶۵ متری
قیمت: ۶۰ وام ۲۵ رهن ۲۸ نقد
فاز یک اندیشه
۲۷۹
ویلایی ۱۲۰۰ متری
قیمت: ۵۵۰ میلیون
فاز یک اندیشه
۳۸۱
۵۰ متر اپارتمان
قیمت: ۵۰م وام+۱۵ م رهن + ۱۰ م نقد
فاز یک اندیشه
۲۲۴
اپارتمان  ۷۷ متری
قیمت: ۱۶۹ میلیون
فاز یک اندیشه
۲۵۱
اپارتمان  ۷۰ متری
قیمت: ۱۱۰ میلیون
فاز یک اندیشه
۲۴۱
اپارتمان  ۶۲ متری
قیمت: ۱۲۵ میلیونز
فاز یک اندیشه
۲۲۹
120 متر اپارتمان
قیمت: ۳۳۶ میلیون
فاز یک اندیشه
۳۷۹
آپارتمان 60 متری
قیمت: 49نقد +40رهن +60وام
اندیشه
232
اپارتمان ۵۱ متری
قیمت: ۹۰ میلیون
فاز یک اندیشه
۲۲۶
اپارتمان ۴۴ متری
قیمت: 68میلیون
فاز یک اندیشه
۲۲

آخرین اخبار و مقالات

 

    ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 
  
 

آدرس Google Map

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق مسکن پدیده اندیشه و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام و لینک منبع غیر قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.
طراحی و بهینه سازی توسط شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی وب پارسه * Copyright © 2017